Деканат

Декан

Ред. проф. д-р Пеце Митревски

email: pece.mitrevski@uklo.edu.mk

Продекан за настава и студентски прашања

Вонр. проф. д-р Благој Ристевски

email: blagoj.ristevski@fikt.edu.mk

Продекан за наука и меѓународна соработка

Ред. проф. д-р Илија Јолевски

email: ilija.jolevski@fikt.edu.mk

Продекан за финансии и соработка со стопанството

Доц. д-р Томе Димовски

email: tome.dimovski@fikt.edu.mk