Деканат

Декан

Ред. проф. д-р Игор Неделковски

email: igor.nedelkovski@fikt.edu.mk


Продекан за настава и студентски прашања

Вонр. проф. д-р Андријана Боцевска

aboceska

email: andrijana.bocevska@fikt.edu.mk


Продекан за наука и меѓународна соработка

Доц. д-р Никола Рендевски

DSC_3188

Продекан за финансии и соработка со стопанството

Доц. д-р Зоран Котевски

zorankts