Документи и акти

Извештај за самоевалуација на универзитетот „св. Климент Охридски“ – Битола (15.09.2012-31.12.2016)

Извештај за самоевалуацијата на универзитетот „св. Климент Охридски“ – Битола (2012/2013-2014/2015)

 

Извештај за самоевалуација 2014/2015 ФИКТ

Извештај за самоевалуација 2015/2016 ФИКТ

 

Извештај за самоевалуација 2012/2016 ФИКТ (за потребите на надворешната евалуација)


 

 Документи и обрасци


Пријава за дипломска

 


 Уплатници


 

Уплата за студирање Инвентар за упис во I семестар Инвентар за упис во III,V,VII семестар – Битола Инвентар за упис во III,V,VII семестар – Велес
FIKT_uplata_za_studiranje FIKT_inventar_za_1_semestar FIKT_inventar_za_3.5.7_semestar FIKT_inventar_za_3.5.7_semestar_VELES
УКЛО – развој на универзитетот УКЛО – културно уметнички потреби УКЛО –  студентски гласила
UKLO_razvoj_na_univerzitetot UKLO_kulturno_umetnicki_potrebi UKLO_studentski_glasila
Административна такса
Administrativna_taksa

 


Одлуки

-определување на службено лице за посредување со информации

-утврдување на листа на информации од јавен карактер


Завршни сметки

  • 2017

603-10

788-11

  • 2016

603-10 БС / 603-10 СПД / 603-10 ПП / 603-10 ПР

788-11 БС788-11 СПД788-11 ПП788-11 ПР