Документи и акти

Самоевалуација 2015 – 2018 – ФИКТ

Самоевалуација 2015 -2018 – УКЛО

 

д-р Александар МаркоскиИзвештај за самоевалуација на универзитетот „св. Климент Охридски“ – Битола (15.09.2012-31.12.2016)

Извештај за самоевалуацијата на универзитетот „св. Климент Охридски“ – Битола (2012/2013-2014/2015)

 

Извештај за самоевалуација 2014/2015 ФИКТ

Извештај за самоевалуација 2015/2016 ФИКТ

 

Извештај за самоевалуација 2012/2016 ФИКТ (за потребите на надворешната евалуација)


 

 Документи и обрасци


Пријава за дипломска

 


 Уплатници


 

Уплата за студирање Инвентар за упис во I семестар Инвентар за упис во III,V,VII семестар – Битола Инвентар за упис во III,V,VII семестар – Велес
FIKT_uplata_za_studiranje FIKT_inventar_za_1_semestar FIKT_inventar_za_3.5.7_semestar FIKT_inventar_za_3.5.7_semestar_VELES
УКЛО – развој на универзитетот УКЛО – културно уметнички потреби УКЛО –  студентски гласила
UKLO_razvoj_na_univerzitetot UKLO_kulturno_umetnicki_potrebi UKLO_studentski_glasila
Административна такса
Administrativna_taksa

 


Одлуки

-Одлука за работните задачи и ангажираноста

-определување на службено лице за посредување со информации

-утврдување на листа на информации од јавен карактер


Завршни сметки

  • 2018

603-10

788-11

  • 2017

603-10

788-11

  • 2016

603-10 БС / 603-10 СПД / 603-10 ПП / 603-10 ПР

788-11 БС788-11 СПД788-11 ПП788-11 ПР

 

 

 


Одлуки и рецензии за избор во наставно научно звање

Наставен кадар Одлука Рецензија
д-р Александар Маркоски  Александар Маркоски  Александар Маркоски
д-р Андријана Боцевска  Андријана Боцевска  Андријана Боцевска
д-р Благој Ристевски  Благој Ристевски  Благој Ристевски
д-р Божидар Миленковски  Божидар Миленковски  Божидар Миленковски
д-р Виолета Маневска Виолета Маневска Виолета Маневска
д-р Драган Груески  Драган Груески  Драган Груески
д-р Зоран Котевски  Зоран Котевски Зоран Котевски
д-р Игор Неделковски  Игор Неделковски Игор Неделковски
д-р Илија Јолевски  Илија Јолевски Илија Јолевски
д-р Костандина Вељановска  Костадина Вељановска  Костандина Вељановска
м-р Лела Ивановска  Лела Ивановска Лела Ивановска
д-р Марина Блажековиќ  Марина Б Тошевски Марина Б Тошевски
д-р Мимоза Богдановска Јовановска  Мимоза Богдановска Јовановска Мимоза Богдановска Јовановска
д-р Моника Марковска  Моника Марковска Моника Марковска
д-р Никола Рендевски  Никола Рендевски  Никола Рендевски
д-р Пеце Митревски Пеце Митревски  Пеце Митревски
д-р Рамона Маркоска  Рамона Маркоска Рамона Маркоска
д-р Снежана Савоска  Снежана Савоска Снежана Савоска
д-р Соња Манчевска  Соња Манчевски  Соња Манчевска
д-р Наташа Блажевска Табаковска  Наташа Блажевска Табаковска  Наташа Блажевска Табаковска
д-р Томе Димовски  Томе Домовски Томе Димовски