Архива за категоријата: employouth

Invitation to submit a tender/ Покана за доставување на понуди

The Project Creating Employment Opportunities of Young Graduates in the CB Area (EPMLOYOUTH) implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola invites you to submit an offer for Organization of events, publishing promotional materials and promotion in the media of the project EMPLOYOUTH. The project is implemented with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020. The tender dossier is attached to this web page.

The deadline for submission of tenders is 16.11.2018.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on this web page.

 ********************

Проектот Креирање можности за вработување на младите дипломирани кадри во прекуграничната област – ВРАБОТИМЛАДИ Ве поканува да доставите понуда за Организација на настани, публикување на промотивни материјали и промоција на проектот во јавните медиуми. Проектот се имплементира со финансиска поддршка на EU INTERREG IPA програмата за погранична соработка со Грција 2014-2020.

Тендерското досие се наоѓа во прилог на оваа веб страна.

Крајниот рок за испраќање на понудите е 16.11.2018.

Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/ прашања ќе бидат објавени на оваа веб страна.

Tender dossier / Тендерско досие

1. Invit_simp_en

A1. Contractnotice_simp_en

A2. Itt_simp_en

B1. Contract_simp_en

B2. Annexigc_en

B3. Terms of Reference

B4. Annexiiiom_en

B5. Annexvbudgetglobal_en

B6. Annexvifif_en

B6. Annexvilefcompany_en

B6. Annexvilefind_en

B6. Annexvilefpublic_en

C1. List_simp_en

C2. Admingrid_simp_en

C3. Evallgrid_global_en

D1. Tenderform_simp_en

Invitation to submit a tender/ Покана за доставување на понуди

The Project Creating Employment Opportunities of Young Graduates in the CB Area (EPMLOYOUTH) implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola invites you to submit an offer for Coaching/Mentoring Services. The project is implemented with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020. The tender dossier is attached to this web page.The deadline for submission of tenders is 30.11.2018.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on this web page.

********************

Проектот Креирање можности за вработување на младите дипломирани кадри во прекуграничната област – ВРАБОТИМЛАДИ Ве поканува да доставите понуда за услуги од Менторириање/ Тренирање. Проектот се имплементира со финансиска поддршка на EU INTERREG IPA програмата за погранична соработка со Грција 2014-2020.

Тендерското досие се наоѓа во прилог на оваа веб страна.

Крајниот рок за испраќање на понудите е 30.11.2018.

Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/ прашања ќе бидат објавени на оваа веб страна.

Tender dossier / Тендерско досие

Барање за доставување на понуди за проектот EMPLOYOUTH

Почитувани,

Со оваa порака сакаме да Ве поканиме да доставите понуда за техничка поддршка при организација на состанок на проектниот тим на проектот Creating Employment Opportunities of Young Graduates in the CBArea EMPLOYOUTH имплементиран од Факултетот за информатички и комуникациски технологии, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, а поддржан од страна на Европската унија и националните фондови на земјите учеснички.

Карактеристиките кои треба да ги задоволува понудената техничка поддршка детално објаснети во Референтните услови за техничка поддршка при организација на состанок на проектниот тим на проектот EMPLOYOUTH кои Ви ги доставуваме во прилог.

Понудата (скенирана со потпис и печат) можете да ја доставите преку e-mail нa employouth@fikt.edu.mk, преку пошта (курир) на адреса Факултет за информатички и комуникациски технологии, ул. Партизанска бб, 7000 Битола или лично во просториите на Факултетот, секој работен ден од 8:00 до 15:00. Понудата треба да ја добиеме најдоцна до 16.10.2018 до 14:00 часот.

За сите дополнителни информации можете да се јавувате во Факултетот за информатички и комуникациски технологии, контакт лице проф. д-р Игор Неделковски, на тел 075 222 185 или да пишувате на e-mail: employouth@fikt.edu.mk

Благодарам,

Проф. д-р Игор Неделковски
Менаџер на проектот

-Барање за понуди

-Референтни услови

-Формулар за понуда