Архива за категоријата: Uncategorized

Покана за доставувње понуди – Invitation to tender

Проектот EMPLOYOUTH имплементиран од Факултетот за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ) – Битола Ве идентификува како потенцијално заинтересирани да доставите понуди за Менаџирање/ Администрирање на акцлератор/ ИТ хаб на ФИКТ.
Рокот за доставување понуди е 01.04.2019 до 12:00 часот.

Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.

Ве молиме да го потврдите приемот на оваа порака и Вашата заинтересираност да доставите понуда.

Ви благодарам,

Проф. д-р Игор Неделковски
Декан@ФИКТ и Менаџер на проектот EMPLOYOUTH

ПС Во случај да Вие не сте заинтересирани, ве молам да ја споделите пораката со евентуално други заинтересирани правни и физички лица
************************************************************************
The EMPLOYOUTH project implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola has identified you as potential tenderers for provиding services of Managemen/Adiminstrator of accelerator/IT hub at FICT.

The deadline for submission of tenders is 01.04.2019 until 12:00.

You will find more details in the attached tender dossier.

Please confirm acceptance of this message and intention to submit a bid.

Thank you.

Best regards,

Prof. Igor Nedelkovski
Dean@FICT and Manager of EMPLOYOUTH Project.

PS If you are not interested, please share this message with other potentially interested natural or legal persons.