Dr. Sonja Mancevska

Предмети

  • Конечна математика
  • Математика 1
  • Калкулус 1

Основна Литература:

  • Математика на модерен инженеринг, Глин Џејмс, 2009 (македонско издание)
  • Линеарна алгебра сработена на вистински начин (второ издание), Шелдон Екслер, 2009 (македонско издание)
  • Операциони истражувања: Вовед, Хамди А. Таха, 2010 (македонско изадание)
Веб страна: линк.
Консултации:
  • Четврток од 14:00 до 15:30 часот,
  • Петок од 15:00 до 16:30 часот.

Др. активности
Сите неопходни информации во врска со предметите кај Вонр. проф. д-р Соња Манчевска (материјали од предавања, резултати од колоквиуми и испити) се поставени на следниот линк.