Запишување во прва година на дисперзираните студии во Прилеп

За запишување во прва година на дисперзираните студии во Прилеп кандидатите документите треба да ги достават во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски технологии во Битола на улица Партизанска, бб (Комплекс касарни).