Решение за прием на кандидати во првиот уписен рок во учебната 2017/2018 год

Студентите кои се примени во прва година на прв циклус на студии во учебната 2017/2018 година во првиот уписен рок да дојдат на 24.08.2017 (четврток) или 25.08.2017 (петок) со потребните документи за да се запишат. Запишувањето е задолжително.

 

Преглед на примени студенти во првиот уписен рок

Листа на кандидати рангирани според Правилникот за начинот на проверка на основните критериуми и запишување во квоти на студентите чие родителско право го врши само еден родител, како и посебните критериуми за остварување на ова право.

Информатички науки и комуникациско инженерство – државна квота – со еден родител

Информатика и компјутерска техника – државна квота – со еден родител

Информатика и компјутерска техника -Велес – со еден родител