Информација за студентите кои се запишани пред и заклучно со учебната 2011/2012 година

Студентите запишани на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи и на Технички факултет – Битола, пред и заклучно со учебната 2011/2012 год., кои согласно член 9 од Законот за основање на Факултет за информатички и комуникациски технологии („Сл. весник на РМ“ бр. 187/2013) студиите ги продолжуваат на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола, а кои не се префрлиле на новите соодветни студиски програми имаат право да ги завршат студиите заклучно со 15.09.2018 год. по студиската програма по која ги почнале студиите.

повеќе