Меѓународен научен симпозиум „Почетоците на Австриската дипломатија во Македонија“

Универзитетот Св. Климент Охридски од Битола е коорганизатор на Меѓународниот научен симпозиум „Почетоците на Австриската дипломатија во Македонија – со посебен осврт на Австриско – унгарски козулат во Битола/Монастир 1851-1919“

Повеќе…