Нова студиска програма на ФИКТ

Нова студиска програма со 88,9% совпаѓање на содржините и исходите од учењето со слична студиска програма, која се изведува на Boston University Metropolitan College (https://www.facebook.com/METBU), кој се наоѓа на првите 50 места од соодветната област (Компјутерски науки) во 2013 година, на ранг листата која ја изготвува Центарот за светска класа универзитети при Шангајскиот Џиао Тонг Универзитет од Народна Република Кина (http://www.shanghairanking.com/SubjectCS2013.html)