Покана за доставување на понуди/ Invitation to submit offers EMP-1/2

Проектот EMPLOYOUTH имплементиран од Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за организирање на промотивен настан за проектот на 27.12.2018 година.

Рокот за доставување понуди е 24.12.2018 до 12:00 часот. Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.Ви благодариме на покажаниот интерес.
     *************************************************************************
The EMPLOYOUTH project implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola invites all interested to submit offers for organizing a promotional event for the project on 27.12.2018.The deadline for submission of bids is 24.12.2018 until 12:00. You will find more details in the attached tender dossier.Thank you for your interest.