Предавања

На 30.06.2017 год. (петок) на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола, во рамките на билатералниот македонско-кинески научно-истражувачки проект „Податочно рударење и анализа на големи количества податоци во медицината и биологијата“ ќе се одржат предавања и презентирање на трудови според следната агенда:

термин предавање
16:00-16:30 Ming Chen, Big Omics Data and Bioinformatics for Health Science.
16:30-16:50 Peijing Zhang, CircPlant: an integrated tool to detect circRNAs and interactions with miRNAs in plants.
16:50-17:10 Yongjing Liu, Optimization of cell lines as tumour models by integrating multi-omics data.
17:10-17:30 Cong Feng, Gene expression dynamic in goat cashmere cycle.
17:30-17:50 Monika Stevanovska, Borche Kostovski, Blagoj Ristevski, Hadoop as a Platform for Big Data Analytics in Healthcare Organizations