Продолжување на рокот за запишување и заверка на зимскиот семестар

Рокот за запишување и заверка на зимскиот семестар се продолжува до среда (23.09.2015 год.). Студентите од студиските програми КНИ и ИНКИ повеќе информации за наставните содржини на изборните предмети можат да најдат на веб страницата на Факултетот.
Термините за запишување и заверка на зимскиот семестар на дисперзираните студии ќе бидат дополнително објавени.