Overview of education and research activities of Department of matematics and informatics

Предавањето ќе се одржи на 29.05.2019 (Среда) во 11:00 часот во предавална П1 на ФИКТ

Предавач: Мирјана Иванович

Универзитет Нови Сад

Природно математички факултет

Одел за информатика