д-р Mимоза Б. Јовановска

Родена е 1972 година во Прилеп. Докторатот го запишала и одбранила на Универзитетот во Љубљана, Словенија, во 2012 година, и се стекнала со звање Доктор по административни науки. На Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи работела од 2007 година, најпрво како асистент а потоа во 2013 година е избрана во наставно-научно звање – доцент. Од 2014 година работи на Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола. Во 2018 година е избрана во наставно-научно звање – вонреден професор. Во периoдот 2008-2018 година извршувала повеќе функции на наведените факултети: координатор за меѓународни програми за мобилност на студенти и наставен кадар; секретар на Катедрата по јавна администрација; претседател на Комисија за јавни набавки; раководител на клуб за решавање на студии на случај – Case Study Club; координатор на Инкубатор/Акцелератор BITHub; креатор на ИПА проект за прекугранична соработка со Грција – EMPLOYOUTH; член на Комисија за упис на нови студенти и член на Комисија за самоевалуација. Автор е на четириесеттина научни трудови од повеќе области, како што се: информациски системи во јавен сектор, менаџмент на јавна администрација, бенчмаркинг на е-Влада, информатичко општество и паметни градови. Еден од трудовите е објавен во списание со импакт фактор. Учесник е на повеќе меѓународни и национални конференции и симпозиуми. Добитник е на повеќе грантови за реализација на научни или наставни активности во странство (Министерство за образование и наука на РМ, BASILEUS, CEEPUS, MASHAV). Во и надвор од академската кариера учествувала во и раководела со десетина домашни и меѓународни научни и апликативни проекти. Член е на повеќе здруженија: MSA, CLI, MAM. Нејзините истражувања се фокусирани на областите: е-влада, информациски системи во јавен сектор, информатичко општество, комуникација и социјални мрежи.

mimoza ПредметиКонцепти на информатичко општествоКомпјутерски посредувана комуникација и социјални мрежиВиртуелни општества

е-Влада и е-Владеење

Основна Литература:

Кабинет ФИКТ, до скриптара Локал Дир. телефон 076 55 01 05 Email mimoza.jovanovska@fikt.edu.mk
Консултации: Вторник 14:00 – 15:30 и Четврток 14:00 – 15:30


Престои

Трудови и конф.