Д-р Игор Неделковски

Предмети
I циклус (додипломски студии):
  • Нумеричка анализа и математичко моделирање
  • Моделирање за видео игри
  • Компјутерска графика
  • Динамика за видео игри
II циклус (последипломски студии):
  • Применети експертски системи
III циклус (докторски студии):
  • Виртуелно инженерство

Настава и приемни саати:

 Термините за настава и приемни саати се објавени на следниот линк

Основна Литература:

Список на основна литература и сите други информации за предметите ќе најдете на следниот линк


РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ

Резултати од испити и сите други информации за предметите ќе најдете на следниот линк


Биографија

Игор Неделковски е роден на 12.03 1966 год. во Битола. Дипломирал во 1990 година на Универзитетот во Битола, Технички факултет, машински отсек со што се стекнал со звање дипломиран машински инженер. Магистрирал на Универзитетот во Белград, Машински факултет – Белград во 1993. Докторирал во 1997 година на Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола, Технички факултет – Битола со дисертација од областа на компјутерски поддржано инженерство, со што се стекнал со звање доктор на технички науки. Експерименталниот дел од докторските истражувања го реализирал на Политехничкиот универзитет во Варшава.Од 1993 година вработен е на Техничкиот факултет – Битола како асистент. Избран е за доцент во 1998 година, унапреден во вонреден професор во 2002 година, а од 2007 година е избран во редовен професор на Универзитетот “Св. Климент Охридски” Битола. Од 2015 вработен е на Факултетот за информатички и комуникациски технологии, Битола. Покрај на матичниот факултет изведува(л) настава на низа други факултети од Универзитетот “Св. Климент Охридски”. Изведувал настава и на постдипломските студии по информатика на Европскиот универзитет во Скопје. Бил или е ментор на 6 докторски дисертации, преку 20 магистерски трудови и повеќе од 100 дипломски работи.
Проф. Игор Неделковски во периодот 2017-2019 беше Декан на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола. Од 2019 до денес е Проректор за наука на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Подолги студиски престои како визитинг професор или истражувач реализирал на Johanes Kepler University, Linz, Austria; City University London, UK; Technical University Freiberg, Germany; University of Oslo, Norway; Warsaw University of Technology; Poland. Кратки студиски престои или учества на конференции, семинари, работилници и сл. (повеќе од 100) реализирал во Јапонија, Кина, Индија, Обединети Арапски Емирати, скоро сите земји членки на Европската унија, земјите од Западен Балкан. Автор е на околу 70 трудови објавени во списанија и зборници на трудови, воглавно меѓународни. Цитиран е во повеќе бази на податоци, како ISI – Web of Science, SCOPUS, итн. Автор е на еден универзитетски учебник, едно учебно помагало и повеќе прирачници и авторизирани предавања.
Од мај 2012 до јуни 2016 беше Претседател на Македонското научно друштво – Битола (www.mnd-bitola.mk) најстарата и најголема невладина научна асоцијација во Република Македонија основана во 1960 година. Исто така, проф. Неделковски е ко-основач и Претседател на Одборот на Фондацијата за нови технологии, иновации и трансфер на знаење – ГАУС Институт (www.gaussinstitute.org).
Д-р Игор Неделковски бил раководител на ~ 30 и учесник во повеќе од 60 меѓународни и домашни истражувачки и развојни проекти финансирани од ЕУ (COST, IPA, Creative Europe, Interreg, CARDS, PHARE, Tempus програми), USAID, CEPF, GTZ, SINTEF, Министерство за надворешни работи на Холандија, Министерство за образование и наука на РМ и други.
Комплетна биографија, список на трудови, проекти и сл. ќе најдете на www.igor-nedelkovski.info.