Прв циклус

НОВА ТРИГОДИШНА СТУДИСКА ПРОГРАМА 2017/2018
ИНФОРМАТИКА И КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА
- тригодишни универзитетски студии од прв циклус (180 ЕКТС) -
ДИПЛОМИРАН ИНФОРМАТИЧАР
Bachelor of Computer Science
студиска програма

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА 2015/2016
ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИСКО ИНЖЕНЕРСТВО
- четиригодишни академски студии од прв циклус (240 ЕКТС) -
ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИСКО ИНЖЕНЕРСТВО
Bachelor of Science in Computer Science and Communications Engineering (BSc CSCE)
студиска програма

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ПРВ ЦИКЛУС  СТУДИИ


Академски студиски програми од прв циклус студии со нивниот опис (Learning Outcomes):

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – четиригодишни 

- Информатички науки и комуникациско инженерство

профили:

  • информатички науки и пресметковно инженерство
  • софверско инженерство
  • компјутерска графика и програмирање на видео игри
  • комуникациски технологии
  • компјутерска форензика
  • информациски системи
  • примена на Е-технологии
  • Машинска интелегенција и инженерство на производствени системи
  • ИКТ претприемништво, иновации и менаџмент на мали бизниси

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – тригодишни 


 

Распореди и соопштенијa


  • Дипломирани студенти