Втор циклус

Информатика и компјутерска техника

-втор циклус двогодишни академски студии-

студиска програма

решение за акредитација

решение за почеток со работа


 

 Инженерство и менаџмент на софтверски апликации

студиска програма

 

Информатички науки и комуникациско инженерство

студиска програма

study programme

Решение Акредитација

Решение за почеток со работа

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС  СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (Запишани 2018/2019)

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС  СТУДИИ (Запишани 2009/2010)


Академски студиски програми од втор циклус со нивниот опис (Learning Outcomes)
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

Распореди

-Распоред на менторски средби летен семестар 2019-20

-Термини за полагање на испити за втор циклус 2019/2020

-Распоред на менторски средби за II циклус на студии во зимскиот семестар 2019/2020

-Листа на слободни предмети на втор циклус за наставната програма ИНКИ (едногодишни) за академска 2018/19

 

 


 

Потребни документи

-Одлука за измена на образецот – Изјава за завршена менторска фаза

-Настава, запишување на семестри и пријава на испити

-Правилник за втор циклус на студии

-Постапка за магистерски

-Изјава и барања – формулари


 Прифатени теми на магистерски трудови

 • „Модел на мултиплатформна мобилна софтверска архитектура за безбедна размена на пораки“ од кандидатот Андреа Стаменковска
 • „Модел на софтверска архитектура за обработка на големи количества стриминг податоци во реално време“ од кандидатот Ленче Танаскоска
 •  „Информатичко општество и политики за паметни градови: интелигентни транспортни системи (ITS)“  од кандидатот Јовановска Софче 
 • „Софтверски сервиси за анализа,  миграција и архивирање на податоци”, од кандидатот  Борче Костовски
 • „Вузиелизација на податоци за развојот на ИТ-индустријата во Македонија“, од кандидатот Александар Трпеноски
 • „Примена на вештачка интелигенција во визуелизација на податоци“, од кандидатот Ангел Димоски
 • „Примена на софтверски решенија за набљудување, управување и далечинско прибирање на податоци“ , од кандидатот Јован Кузмановски
 •  „SCADA системи за интелегентни згради“, од кандидатот Александар Гаревски
 •  „Споредба на моделирање со NURBS-ови и High Poly техника на полигонално моделирање“, од кандидатот Јоне Тодороски
 •  „Форми и облици на компјутерски криминал во Република Македонија“ од кандидатот Весна Тозиевска
 •  „Електронското работење и проектниот менаџмент кај организациите во Република Македонија“ од кандидатот Никола Ивановски
 •  „Системи за мултимедиско учење: Анализа и предлог архитектура“ од кандидатот Иван Веселинов
 • „Креирање на модел за Катастар на објекти за домување“ од кандидатот Ариф Мехмедали
 •  
 • „Применливост и значење на Е-перформансите во услови на современо организациско работење“ од кандидатот Соња Кузмановска
 •  
 • „Моделирање на стандардната оперативна процедура во областа на компјутерскиот криминал врз основа на процесниот метод на истражување и докажување“ од кандидатот Благојче Крстевски
 •   „Примена на електронски трансфер на пари во Република Македонија“ од кандидатот Нора Реџепова
 •   „Развој на компонентно-базиран систем за паметно податочно процесирање со вештачка интелигенција преку Web API “ од кандидатот Стефан Крстески
 •  „Прототип на веб сервиси за обезбедување на податоци меѓу висока образовна институција и јавните институции во Република Македонија“ од кандидатот Гркоска Ивона
 •  „ Проектирање и развој на дистрибуиран систем за продажба“ од кандидатот Аријан Асани
 •  „Применливост на концептот за управување со односите на корисниците во локалната самоуправа“ од кандидатот Роберт Мартиновски
 •  „Улогата на социјалните мрежи во деловното работење кај малите и средните препријатија“ од кандидатот Кузмановска Кристина
 •  „Безбедност на ИТ хетерогени системи со облак архитектура за е-здравство“ од кандидатот Марија Радежова Трифуновска
 •  „Организациските иновации во функција на развој на јавниот сектор“ од кандидатот Ивона Трифунов

Магистерски трудови

-Финансиски алатки за донесување на бизнис инвестициски одлуки – инвестирање во дигитално фото студио – Зоран Талевски (конечна верзија 13.11.2020)

-Генерички модел за развој на web of things апликација – Маја Аврамовиќ (13.11.2020)

Изјава

-Развој на web сервиси за дигитални бизнис екосистеми во туризам – Светлана Стојановска Васевска (13.11.2020)

Изјава

-Примена на алатки на виртуелна реалност за промоција на образовни установи – Јордан Пуроски (05.11.2020)

Финансиски алатки за донесување на бизнис инвестициски одлуки – инвестирање во дигитално фото студио – Зоран Талевски (22.10.2020)

-Креирање на модел за катастар на објекти за домување – Ариф Мехмедали (19.10.2020)

-Развој на webсервиси за менаџирање со 2D објекти со неправилна форма и нехомогена текстура – Андреј Маркоски (конечна верзија 17.09.2020)

-Проектирање и развој на дистрибуирани системи за продажба – Аријан Асани(конечна верзија 17.09.2020)

-Модел на развој на информациски систем за управување со компанија според стандардите на софтверско инженерство ISO/IEC 12207:2013 – Катерина Димеска (конечна верзија 17.09.2020 )

 

-Cloud базирани мрежни сервиси, примена и конфигурација на Amazon web services – Марко Миновски (27.08.2020 конечна верзија)

 

-Информатичко општество и политики за паметни градови: Интелигентни транспортни системи (ITS) – Софче Јовановска (конечна верзија 29.07.2020)

 •  Проф. д-р Пеце Митревски
 • Вонр. проф. д-р Мимоза Богданоска – Јовановска
 • Проф. д-р Костандина Велјановска

 

-SCADA системи за интелегентни згради – Алексндар Гаревски (14.07.2020)

 • ред. проф. д-р Александар Маркоски -претседател
 • ред. проф. д-р Игор Неделковски -ментор
 • вонр. проф. д-р Никола Рендевски – член

 

-Компаративна анализа на релациони и нерелациони бази на податоци - Дејан Главевски (конечна верзија 24.07.2020)

-Организациските иновации во функција на развој на јавниот сектор – Ивона Трифунов (конечна верзија 03.07.2020)

 • вонр. проф. д-р Божидар Миленковски – претседател
 • ред. проф. д-р Моника Марковска -ментор
 • вонр. проф. д-р Марина Блажековиќ Тошевски – член

 

-Имплементација на современи технолошки и софтверски решенијаво земјоделствотонеопходни за развој на земјоделските компании – Миле Најдоски (03.07.2020)

 • ред. проф. д-р Игор Неделковски -претседател
 • вонр. проф. д-р Андрија Боцевска – ментор
 • ред. проф. д-р Пеце Митрески – член

 

-Визуелизација на онтологии – Благојче Груевски (03.07.2020)

 

 

-Прототип на веб сервиси за обезбедување на податоци меѓу висока образовна институција и јавните институции во Република Македонија – Ивона Богоевска (3.02.2020)

-Улога на социјалните мрежи во деловното работење кај малите и средни претпријатија – Кристина Мирчевска (28.01.2020)

-Применливост на концептот за управување со односите на корисниците во локалната самоуправа – Роберт Мартиновски (28.01.2020)

 

 

-Примена на софтверски решенија за набљудување, управување и далечинско прибирање на податоци – Јован Кузмановски (27.09.2019 – конечна верзија)

 

-Софтверски сервиси за анализа, миграција и архивирање на податоци – Борче Костовски  (26.08.2019)

 

-Примена на проширена реалност и развој на едукативна апликација – Милан Златковски (12.07.2019)

 

-Технологии за развој на виртуелна продавница – Кире Гроздановски (13.06.2019)

-Примена на вештачка интелигенција(интелигентни алатки)во визуелизација на податоци – Ангел Димоски (5.07.2019)

-Дизајн и сервисна интеграција на IoT безжична комуникациска инфраструктура со LoRaWAN – Љубе Бајрактаров (10.06.2019 конечна верзија)

-Напредни генерации мрежи – можности, принципи на примена и анализа на придобивки – Филипоска Марија (21.05.2019)

-Развој на компонентно-базиран систем за паметно податочно процесирање со вештачка интелигенција преку Web API – Стефан Крстески (13.06.2019 конечна верзија)

-Виртуелна платформа за граѓански активизам – Јордан Јованов (02.05.2019)

-Улогата на проектниот менаџмент во функција на развој на човечкиот капитал во организациите – Наташа Стојкова (10.06.2019 конечна верзија)

1. Проф. д-р Моника Марковска monika.markovska@fikt.edu.mk
2. Проф. д-р Божидар Миленковски bozidar.milenkovski@fikt.edu.mk
3. Проф. д-р Марина Блажековиќ- Тошевски marina.blazekovic@fikt.edu.mk

-Развој на компонентно-базиран систем за паметно податочно процесирање со вештачка интелигенција преку Web API – Стефан Крстески (8.04.2019)

-Електронското работење и проектниот менаџмент кај организациите во РМ – Никола Ивановски (10.06.2019 конечна верзија)

-Примена на географски информациски системи во археологијата – фундаментални аспекти на креирањето на предиктивен модел – Катерина Стојковска (10.06.2019 конечна верзија)

 

-FPGA дигитални архитектури за обработка на слики и видео во реално време – Дарко Пајковски (19.02.2019)

 

 -Начини и техники на тестирање во домашните компании кои развиваат софтвер – Ботка Гацова (Конечна верзија 04.02.2019)

-Професионалната и деловна етика како императивна одредница на успешноста во работењето на современата организација – Анета Кузмановска (27.11.2018)

-Дизајнирање на интелигентен туторски систем со примена на Баесови мрежи -Михајло Хасану (Конечна верзија 12.12.2018)

Форми на компутерски криминал и механизми за безбедност и заштита – Весна Тозиевска (11.12.2018)

-Компаративна анализа на софтверите за бизнис интелигенција со вградени алатки за визуелизација на податоци – Иван Милевски (16.10.2018)

 

- Визуелизација на Big Digital Data – концепти, модели и софтверски алатки – Драган Милевски (20.09.2018)

-Организациските иновации како основен фактор за развој на интелектуалниот капитал кај организациите од јавниот сектор во Р. Македонија – Горан Рендевски (18.09.2018)

-Криптографски протоколи за безбедни електронски трансакции и формална верификација – Николина Лазароска (02.07.2018)

-Организациските иновации како основен фактор за развој на интелектуалниот капитал кај организациите од јавниот сектор во Р. Македонија – Горан Рендевски (18.06.2018)

-Образовен портал за иновативна примена на ИКТ во наставата – Мирјана Тромпеска (конечна верзија 18.06.2018)

-Софтверски екосистеми-концепти и имплементација – Мимоза Стојановска (конечна верзија 18.06.2018)

-Применливост и значење на e-HRM концептот во услови на современо организациско работење – Благуна Шишковска (конечна верзија 18.06.2018)

 • Проф. д-р Драган Груевски  (asprebt2@gmail.com)
 • Проф. д-р Снежана Савоска  (savoskasnezana@gmail.com)
 • Доц. д-р Мимоза Богданоска Јовановска  (mimozajovanovska@yahoo.com)

-Функционално моделирање со користење на кориснички сценарија и нивна примена во компании за ИТ образование – Александра Богдановска (30.03.2018)

 • вонр. проф. д-р Снежана Савоска
 • доцент д-р Наташа Блажеска – Табаковска
 • ред. проф.  д-р Илија Јолевски

-E-технологиите во функција на управувањето со знаење во локалната самоуправа – Марија Апостолоска (Конечна верзија 30.03.2018)

 • ред. проф. д-р Виолета Маневска
 • вонр. проф. д-р Снежана Савоска
 • доцент д-р Наташа Блажеска – Табаковска

-Креирање на програми со взаемна имплементација на графики, анимации и музика со примена на новиот графички програмски јазик скреч интегриран во основните училишта во општина Битола – Виолета Атанасовска (28.03.2018)

-Интелигентни сензорски нодови – Мартин Христоски (20.02.2018 – конечна верзија)

 • ред. проф. д-р Виолета Маневска
 • ред. проф. д-р Пере Аслимоски
 • вонр. проф. д-р Благој Ристевски

-Заштита на потрошувачите при електронско плаќање во Република Македонија – Кети Николоска (20.01.2018)

 • Доц. д-р Марина Блажековиќ Тошевски
 • Доц. д-р Мимоза Богданоска – Јовановска
 • Проф. д-р Драган Груевски

-Улогата и значењето на електронското банкарство во банкарското работење во Република Македонија – Пецо Атанасоски (20.01.2018)

 • Доц. д-р Марина Блажековиќ Тошевски
 • Доц. д-р Мимоза Богданоска – Јовановска
 • Доц. д-р Наташа Блажеска Табаковска

-Алатки за виртуелна реалност за обука на учениците во образованието – Зорица Јанкуловска Николоска (26.12.2017)

 • Проф. д-р Игор Неделковски
 • Проф. д-р Илија Јолевски
 • Доц. д-р Андријана Боцевска

 

-Интелигентни сензорски нодови – Мартин Христоски (22.12.2017)

-Пресметување во облак и миграција на апликации – анализа и споредба – Ѓоко Доревски (Конечна верзија 18.11.2017)

-Виртуелизација со VMware и кластерирање во Kubernetes – Илче Беделовски (Конечна верзија 18.11.2017)

-Архитектура и концептуален дизајн на систем за паркирање со СМС гејтвеј – Христина Ристеска (Конечна верзија 24.10.2017)

-Дизајн и имплементација на модул за извештаи и администрација на СМС систем за паркирање -Наташа Пашовски (Конечна верзија 24.10.2017)

-Употреба на безжична сензорска мрежа за надзор и управување со отпад – Горан Матески (19.09.2017)

 • 1. Проф. д-р Александар Маркоски
 • 2. Проф. д-р Игор Неделковски
 • 3. Доц. д-р Томе Димовски

-Перформанси на NoSQL при работа со големи количества податоци и web апликации во реално време – Анета Смилевска (Конечна верзија 24.10.2017)

 • Проф. д-р Александар Маркоски
 • Доц. д-р Никола Рендевски
 • Доц. д-р Томе Димовски

-Човековиот развој на Република Македонија – Катерина Груевски (12.07.2017)

-Имплементација на здравствен информациски систем и здравствена електронска картичка во Република Македонија – Милка Стојановска (31.08.2017 Конечна верзија)

- Креирање на едукативен онлајн курс за “Photoshop” – Александар Велјаноски (20.06.2017)

 • Проф. д-р Андријана Боцевска (andrijana.bocevska@fikt.edu.mk)
 • Проф. д-р Игор Неделковски (igor.nedelkovski@fikt.edu.mk)
 • Проф. д-р Зоран Котевски (zoran.kotevski@fikt.edu.mk)

- Дизајнирање на архитектура на микросервиси: развој на бот базиран микросервис за управување со анкети – Мехмет Алче (1.06.2017)

- Определување на клучните индикатори за дефинирање на мобингот и анализа на оправданоста за неговото законско одредување – Биљана Нечовска (30.05.2017)

 • Ред.проф. д-р Драган Груески asprebt2@gmail.com
 • Вон.проф. д- р Моника Марковска monikamarkovska34@gmail.com
 • Доц.д-р Божидар Миленковски bozo_mk@yahoo.com

-Модел за дигитална библиотека – Зоран Јанакиевски (30.05.2017)

-Практики на проектен менаџмент во организациите од јавниот сектор во Република Македонија – Горан Славковски (11.04.2017)

-Организираноста и функционирањето на одделите за управување со човечки ресурси во организации од јавен сектор во Република Македонија – Невенка Василевска (11.04.2017)

-Модел за имплементација на Интернет на нештата (IoT) во индустријата, базиран на лесно достапни хардверски платформи – Благој Ристовски (30-05-2017 Конечна верзија)