Втор циклус

Информатика и компјутерска техника

студиска програма

 

 Инженерство и менаџмент на софтверски апликации

студиска програма

 

Информатички науки и комуникациско инженерство

студиска програма

study programme

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС  СТУДИИ


Академски студиски програми од втор циклус со нивниот опис (Learning Outcomes)

Распореди

- Распоред на испити во септемвриската испитна сесија за II циклус на студии

 

-Термини за менторски средби за предметите од II циклус на студии во летниот семестар 2016/2017

-Распоред за менторски средби на втор циклус во зимски семестар 2016/2017

- Соопштение за упис и заверка на семестар за студентите од втор циклус

-Листа на слободни изборни предмети на втор циклус на студии во академската 2015/2016

-Термин за консултации на наставниците во зимскиот семетсра во академската 2015/2016 год.


 

Потребни документи

-Одлука за измена на образецот – Изјава за завршена менторска фаза

-Настава, запишување на семестри и пријава на испити

-Правилник за втор циклус на студии

-Постапка за магистерски


Магистерски трудови

-Пресметување во облак и миграција на апликации – анализа и споредба – Ѓоко Доревски (Конечна верзија 18.11.2017)

-Виртуелизација со VMware и кластерирање во Kubernetes – Илче Беделовски (Конечна верзија 18.11.2017)

-Архитектура и концептуален дизајн на систем за паркирање со СМС гејтвеј – Христина Ристеска (Конечна верзија 24.10.2017)

-Дизајн и имплементација на модул за извештаи и администрација на СМС систем за паркирање -Наташа Пашовски (Конечна верзија 24.10.2017)

-Употреба на безжична сензорска мрежа за надзор и управување со отпад – Горан Матески (19.09.2017)

  • 1. Проф. д-р Александар Маркоски
  • 2. Проф. д-р Игор Неделковски
  • 3. Доц. д-р Томе Димовски

-Перформанси на NoSQL при работа со големи количества податоци и web апликации во реално време – Анета Смилевска (Конечна верзија 24.10.2017)

  • Проф. д-р Александар Маркоски
  • Доц. д-р Никола Рендевски
  • Доц. д-р Томе Димовски

-Човековиот развој на Република Македонија – Катерина Груевски (12.07.2017)

-Имплементација на здравствен информациски систем и здравствена електронска картичка во Република Македонија – Милка Стојановска (31.08.2017 Конечна верзија)

- Креирање на едукативен онлајн курс за “Photoshop” – Александар Велјаноски (20.06.2017)

- Дизајнирање на архитектура на микросервиси: развој на бот базиран микросервис за управување со анкети – Мехмет Алче (1.06.2017)

- Определување на клучните индикатори за дефинирање на мобингот и анализа на оправданоста за неговото законско одредување – Биљана Нечовска (30.05.2017)

  • Ред.проф. д-р Драган Груески asprebt2@gmail.com
  • Вон.проф. д- р Моника Марковска monikamarkovska34@gmail.com
  • Доц.д-р Божидар Миленковски bozo_mk@yahoo.com

-Модел за дигитална библиотека – Зоран Јанакиевски (30.05.2017)

-Практики на проектен менаџмент во организациите од јавниот сектор во Република Македонија – Горан Славковски (11.04.2017)

-Организираноста и функционирањето на одделите за управување со човечки ресурси во организации од јавен сектор во Република Македонија – Невенка Василевска (11.04.2017)

-Модел за имплементација на Интернет на нештата (IoT) во индустријата, базиран на лесно достапни хардверски платформи – Благој Ристовски (30-05-2017 Конечна верзија)