Трет циклус

Информатички науки и компјутерско инженерство


 

Информатика и компјутерска техника

студиска програма

 

Инженерство и менаџмент на софтверски апликации

студиска програма

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС  СТУДИИ

 

-Список на ментори докторски студии

-Термин за консултации на наставниците во зимскиот семетсра во академската 2015/2016 год.

Докторски трудови

-Времето како фактор кај персонализираните модели за препораки на материјали за учење – м-р Јосиф Петровски (15.10.2018)

-Користење на алгоритми за класификација на големи податоци за подобрување на перформансите при нивна обработка – м-р Владимир Настески (1.10.2018)

-Функционалната анализа како алатка за зајакнување на капацитетите на јавниот сектор – м-р Јахи Јахија (12.09.2018)

Авторезиме

Author resume

-Потребата од реформа на протоколарната служба во РМ – Државен протокол – м-р Иле Масалковски (Конечна верзија 15.12.2017 )

-Cloud computing и системи за менаџмент на содржини, со посебен осврт на состојбите во Република Македонија – м-р Јове Јанкуловски (Конечна верзија 15.12.2017)

  • Ред. проф. д-р Пеце Митревски
  • Вонр. проф. д-р Благој Ристевски
  • Вонр. проф. д-р Рамона Маркоска
  • Доц. д-р Наташа Блажеска-Табаковска
  • Доц. д-р Андријана Боцевска

-Јакнење на капацитетот на Република Македонија за користење на кохезивните и структурните фондови на ЕУ и менаџирање на европски проекти – м-р Анета Шијакова (Конечна верзија 14.08.2017)

-Паралелизам на мемориско ниво (MLP) кај современите процесорски архитектури – м-р Милчо Присаѓанец (Конечна верзија 31.01.2017)

- Структурирани бази на наставни материјали и дигитална трансформација – студија на случај Република Македонија – м-р Мимоза Анастасоска Јанкуловска (Конечна верзија 31.01.2017)

-Институциите и технолошките иновации како поттикнувачи на економскиот раст во мали и отворени економии – м-р Душко Јошески (01.11.2016)

 

-Политичкиот и социолошкиот аспект при вработувањето и влијанието на филозофијата на политичките партии во битката против невработеноста- м-р Агим Беќири (29.06.2016 конечна верзија)

-Администрирање со јавните приходи и јавните расходи во функција на остварување на забрзан економски раст и развој на Македонија – м-р Валентина Јошевска Поповска ( Конечна верзија 22.01.2016)

  • Ред. проф. д-р Димитар Ефтимоски             dimitar@ukim.edu.mk
  • Доц. д-р Божидар Миленкоски                     bozo_mk@yahoo.com
  • Доц. д-р Мимоза Богданоска Јованоска     mimozajovanovska@yahoo.com
  • Вон.проф. д-р Драган Груевски                    asprebt2@gmail.com
  • Доц. д-р Марина Блажековиќ                        marinablazekovic@yahoo.com

-Процесот на децентрализација во сферата на образованието во Р.М, со посебен осврт на организациско – структурните и професионалните компетенции – м-р Бардуљ Туши (13.11.2015)

-Застапеноста, облиците и теоретската заснованост на тимското работење во организациските единици на локалната власт – Јасмина Димитровска Босилкова(14.10.2015)

-Влијанието на политичките партии врз развојот, квалитетот на одлуките и проектите кои ги реализираат единиците на локалната самоуправа во Република Македонија – Елена Радева (12.10.2015)

-Бихејвиористички-базирано моделирање на процесите на пребарување и навигација низ информациски мрежи – Весна Кумбаровска (21.07.2015 Конечна верзија)

авторезиме

 


Реферати