Покана за доставување на понуди за изведување работи

Внатрешна адаптација на поткровјето на ФИКТ

EMP-5

Факултетот за информатички и комуникациски технологии, Универзитет „Св. Климент Охридски “- Битола има намера да додели договор за работи за Внатрешна адаптацика на поткровјето на ФИКТ во Битола со финансиска помош од ЕУ ИНТЕРРЕГ ИПА програмата за прекугранична соработка во Грција – Република Северна Македонија 2014-2020 година. Тендерското досие е достапно за преглед на веб страницата на ФИКТ http://www.fikt.uklo.edu.mk/category/employouth/.

Факултетот за информатички и комуникациски технологии, Универзитет „Св. Климент Охридски “- Битола ги поканува сите заинтересирани да поднесат понуди..

Крајниот рок за доставување на понудите е 10 септември 2019 година, 16:00 часот. Евентуалните дополнителни информации или појаснувања / прашања ќе бидат објавени на веб-страницата на ФИКТ http://www.fikt.uklo.edu.mk/category/employouth/.

****************************************************************************************

Internal adaptation of the FICT attic

EMP-5

 

Faculty of Information and Communication Technologies, University “St. KLiment Ohridski” – Bitola intends to award a work contract for Internal adaptation of the FICT attic in Bitola with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece –Republic of North Macedonia 2014-2020. The tender dossier is available for inspection at the website of FICT http://www.fikt.uklo.edu.mk/category/employouth/.

Faculty of Information and Communication Technologies, University “St. KLiment Ohridski” – Bitola invites all interested parties to submit a tender.

The deadline for submission of tender is 10 September 2019, 16:00. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of FICT http://www.fikt.uklo.edu.mk/category/employouth/.