Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers EMP – 1/3

Проектот EMPLOYOUTH имплементиран од Факултетот за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ) – Битола ги поканува сите заинтересирани правни и физички лица да достават понуди за Организирање на состанок и настан за вмрежување.
Рокот за доставување понуди е 01.04.2019 до 12:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодарам,
Проф. д-р Игор Неделковски
Декан@FIKT и Менаџер на проектот EMPLOYOUTH
************************************************************************
The EMPLOYOUTH project implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies (FICT) – Bitola invites all interested legal and natural persons to tender for providing services Organization of networking meeting and event.
The deadline for submission of tenders is 01.04.2019 until 12:00.
You will find more details in the attached tender dossier.
Thank you.
Prof. Igor Nedelkovski
Dean@FICT and Manager of EMPLOYOUTH Project.