Документи и акти

Извештај за самоевалуација на ФИКТ 2017-2020

 

Самоевалуација 2015 – 2018 – ФИКТ

Самоевалуација 2015 -2018 – УКЛО

 

д-р Александар МаркоскиИзвештај за самоевалуација на универзитетот „св. Климент Охридски“ – Битола (15.09.2012-31.12.2016)

Извештај за самоевалуацијата на универзитетот „св. Климент Охридски“ – Битола (2012/2013-2014/2015)

 

Извештај за самоевалуација 2014/2015 ФИКТ

Извештај за самоевалуација 2015/2016 ФИКТ

 

Извештај за самоевалуација 2012/2016 ФИКТ (за потребите на надворешната евалуација)


 

 Документи и обрасци


Пријава за дипломска

 


 Уплатници


 

Манипулативни трошоци Документи за упис
manipulativni trosoci dokumenti za upis
Уплата за студирање Инвентар за упис на семестар Факултетско студентско собрание – ФИКТ
FIKT_uplata_za_studiranje inventar upis na semestar fss-fikt
УКЛО – развој на универзитетот УКЛО – културно уметнички потреби УКЛО –  студентски гласила  УКЛО – Универзитетско студентско собрание
UKLO_razvoj_na_univerzitetot UKLO_kulturno_umetnicki_potrebi UKLO_studentski_glasila fss-univerzitet
Административна такса
Administrativna_taksa

————— ПОТРЕБНО ДА СЕ УПЛАТИ ЗА ПРВ СЕМЕСТАР ЗА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ ————

  1. Документи за упис  (900 денари)
  2. Уплата за студирање (6163 денари)
  3.  Инвентар за упис на семестар (750 денари)
  4. УКЛО – развој на универзитетот (1000 денари)
  5. УКЛО – културно уметнички потреби (200)
  6. УКЛО –  студентски гласила (300)

————————————————————————————————————————————————


Одлуки

-Одлука за распоредот на работните задачи 2021/2022

-Одлука за работните задачи и ангажираноста

-определување на службено лице за посредување со информации

-утврдување на листа на информации од јавен карактер


Завршни сметки

  • 2018

603-10

788-11

  • 2017

603-10

788-11

  • 2016

603-10 БС / 603-10 СПД / 603-10 ПП / 603-10 ПР

788-11 БС788-11 СПД788-11 ПП788-11 ПР

 

 

 


Одлуки и рецензии за избор во наставно научно звање

Наставен кадар Одлука Рецензија
д-р Александар Маркоски Александар Маркоски  Александар Маркоски
д-р Андријана Боцевска  Андријана Боцевска Андријана Боцевска
д-р Благој Ристевски  Благој Ристевски  Благој Ристевски
д-р Божидар Миленковски Божидар Миленковски Божидар Миленковски
д-р Виолета Маневска Виолета Маневска Виолета Маневска
д-р Драган Груески Драган Груески Драган Груески
д-р Зоран Котевски Зоран Котевски Зоран Котевски
д-р Игор Неделковски Игор Неделковски Игор Неделковски
д-р Илија Јолевски Илија Јолевски Илија Јолевски
д-р Костандина Вељановска Костадина Вељановска Костандина Вељановска
д-р Лела Ивановска Лела Ивановска Лела Ивановска
д-р Марина Блажековиќ Марина Б Тошевски  Марина Б Тошевски
д-р Мимоза Богдановска Јовановска  Мимоза Богдановска Јовановска Мимоза Богдановска Јовановска
д-р Моника Марковска Моника Марковска Моника Марковска
д-р Никола Рендевски Никола Рендевски Никола Рендевски
д-р Пеце Митревски Пеце Митревски Пеце Митревски
д-р Рамона Маркоска Рамона Маркоска Рамона Маркоска
д-р Снежана Савоска Снежана Савоска Снежана Савоска
д-р Соња Манчевска Соња Манчевски  Соња Манчевска
д-р Наташа Блажевска Табаковска  Наташа Блажевска Табаковска  Наташа Блажевска Табаковска
д-р Томе Димовски Томе Домовски Томе Димовски