Архива за авторот: admin

Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers EMP – 3

Проектот EMPLOYOUTH имплементиран од Факултетот за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ) – Битола ги поканува сите заинтересирани правни и физички лица да достават понуди за Изнајмување на опремени и сервисирани канцелариски простории.

Рокот за доставување понуди е 01.04.2019 до 12:00 часот.

Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.

Ви благодарам,

Проф. д-р Игор Неделковски
Декан@FIKT и Менаџер на проектот EMPLOYOUTH

************************************************************************
The EMPLOYOUTH project implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies (FICT) – Bitola invites all interested legal and natural persons to tender for providing services: Renting of equiped and serviced office premises.

The deadline for submission of tenders is 01.04.2019 until 12:00.

You will find more details in the attached tender dossier.

Thank you.

Prof. Igor Nedelkovski
Dean@FICT and Manager of EMPLOYOUTH Project.

Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers EMP – 1/3

Проектот EMPLOYOUTH имплементиран од Факултетот за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ) – Битола ги поканува сите заинтересирани правни и физички лица да достават понуди за Организирање на состанок и настан за вмрежување.
Рокот за доставување понуди е 01.04.2019 до 12:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодарам,
Проф. д-р Игор Неделковски
Декан@FIKT и Менаџер на проектот EMPLOYOUTH
************************************************************************
The EMPLOYOUTH project implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies (FICT) – Bitola invites all interested legal and natural persons to tender for providing services Organization of networking meeting and event.
The deadline for submission of tenders is 01.04.2019 until 12:00.
You will find more details in the attached tender dossier.
Thank you.
Prof. Igor Nedelkovski
Dean@FICT and Manager of EMPLOYOUTH Project.

Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers EMP – 4

Проектот EMPLOYOUTH имплементиран од Факултетот за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ) – Битола ги поканува сите заинтересирани правни и физички лица да достават понуди за Менаџирање/ Администрирање на Aкцeлератор/ИТ хаб на ФИКТ.

Рокот за доставување понуди е 01.04.2019 до 12:00 часот.

Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.

Ви благодарам,

Проф. д-р Игор Неделковски
Декан@FIKT и Менаџер на проектот EMPLOYOUTH

************************************************************************
The EMPLOYOUTH project implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies (FICT) – Bitola invites all interested legal and natural persons to tender for providing services of Managemen/Adiminstration of Accelerator/IT hub at FICT.

The deadline for submission of tenders is 01.04.2019 until 12:00.

You will find more details in the attached tender dossier.

Thank you.

Prof. Igor Nedelkovski
Dean@FICT and Manager of EMPLOYOUTH Project.

Description of project

Simplified tender dossier

Покана за доставувње понуди – Invitation to tender

Проектот EMPLOYOUTH имплементиран од Факултетот за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ) – Битола Ве идентификува како потенцијално заинтересирани да доставите понуди за Менаџирање/ Администрирање на акцлератор/ ИТ хаб на ФИКТ.
Рокот за доставување понуди е 01.04.2019 до 12:00 часот.

Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.

Ве молиме да го потврдите приемот на оваа порака и Вашата заинтересираност да доставите понуда.

Ви благодарам,

Проф. д-р Игор Неделковски
Декан@ФИКТ и Менаџер на проектот EMPLOYOUTH

ПС Во случај да Вие не сте заинтересирани, ве молам да ја споделите пораката со евентуално други заинтересирани правни и физички лица
************************************************************************
The EMPLOYOUTH project implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola has identified you as potential tenderers for provиding services of Managemen/Adiminstrator of accelerator/IT hub at FICT.

The deadline for submission of tenders is 01.04.2019 until 12:00.

You will find more details in the attached tender dossier.

Please confirm acceptance of this message and intention to submit a bid.

Thank you.

Best regards,

Prof. Igor Nedelkovski
Dean@FICT and Manager of EMPLOYOUTH Project.

PS If you are not interested, please share this message with other potentially interested natural or legal persons.

Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers EMP – 1/2

Проектот EMPLOYOUTH имплементиран од Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за организирање на промотивен настан за проектот на 27.12.2018 година.

Рокот за доставување понуди е 24.12.2018 до 12:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодариме на покажаниот интерес.
     *************************************************************************
The EMPLOYOUTH project implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola invites all interested to submit offers for organizing a promotional event for the project on 27.12.2018.
The deadline for submission of bids is 24.12.2018 until 12:00.
You will find more details in the attached tender dossier.
Thank you for your interest.