Архива за категоријата: cross4all

Invitation to submit a tender/ Покана за доставување на понуди

The Project Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all (CROSS4ALL), implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies, University “St. KlimentOhridski” – Bitola invites you to submit an offer for Provision, installation and maintenance of computer-laptop +scanner + printer +copier as Cross4all project data center for the project Cross4all, Bitola. The project is implemented with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The Republic of N.Macedonia 2014-2020. The tender dossier is attached to this web page.The deadline for submission of tenders is 02.12.2019.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on this web page.

********************

Проектот Прекугранична иницијатива за интегрирани здравствени и социјални сервиси што промовираат безбедно стареење, рана превенција и независно живеење за сите(CROSS4ALL), Ве поканува да доставите понуда за услуги Обезбедување, инсталација и одржување на компјутер – лаптоп + мултифункциски уред (печатач / скенер / копир за потребите на проектот Cross4all. Проектот се имплементира со финансиска поддршка на EU INTERREG IPA програмата за погранична соработка со Грција 2014-2020.

Тендерското досие се наоѓа во прилог на оваа веб страна.

Крајниот рок за испраќање на понудите е 02.12.2019.

Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/ прашања ќе бидат објавени на оваа веб страна.

Tender dossier / Тендерско досие

Карактеристиките кои треба да ги задоволува понуденат апроценка детално се објаснети во документот Simplified-tender-dosier 09 коe можете да гo симнете од линкот подолу:

Simplified-tender-dossier09

Понудата (скениранасопотпис и печат) можете да ја доставите преку пошта (курир) на адреса Факултет за информатички и комуникациски технологии, ул. Партизанска бб, 7000 Битола (или лично во просториите на Факултетот, секој работен ден од 8:00 до 15:00). Понудата треба да ја добиеме најдоцна до 02.12.2019до 15:00 часот.

Засите дополнителни информации можете да се јавувате во Факултетот за информатички и комуникациски технологии, контактлице вонр. проф. д-р Снежана Савоска, на тел: 076302043 или дапишувате на e-mail:snezana.savoska@fikt.edu.mk

Invitation to submit a tender/ Покана за доставување на понуди

The Project Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all (CROSS4ALL), implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola invites you to submit an offer for Organization of seminars for the project Cross4all, Bitola. The project is implemented with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The Republic of N.Macedonia 2014-2020. The tender dossier is attached to this web page.The deadline for submission of tenders is 02.12.2019.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on this web page.

********************

Проектот Прекугранична иницијатива за интегрирани здравствени и социјални сервиси што промовираат безбедно стареење, рана превенција и независно живеење за сите (CROSS4ALL), Ве поканува да доставите понуда за услуги ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЕМИНАРИ. Проектот се имплементира со финансиска поддршка на EU INTERREG IPA програмата за погранична соработка со Грција 2014-2020.

Тендерското досие се наоѓа во прилог на оваа веб страна.

Крајниот рок за испраќање на понудите е 02.12.2019.

Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/ прашања ќе бидат објавени на оваа веб страна.

Tender dossier / Тендерско досие

Карактеристиките кои треба да ги задоволува понудената проценка детално се објаснети во документот Simplified-tender-dosier 08 коe можете да гo симнете од линкот подолу:

Simplified-tender-dossier08

Понудата (скенирана со потпис и печат) можете да ја доставите преку пошта (курир) на адреса Факултет за информатички и комуникациски технологии,  ул. Партизанска бб, 7000 Битола (или лично во просториите на Факултетот, секој работен ден од 8:00 до 15:00). Понудата треба да ја добиеме најдоцна до 02.12.2019 до 15:00 часот.

За сите дополнителни информации можете да се јавувате во Факултетот за информатички и комуникациски технологии, контакт лице вонр. проф. д-р Снежана Савоска, на тел: 076 302 043 или да пишувате на e-mail: snezana.savoska@fikt.edu.mk

 

Благодарам,

Вонр. проф. д-р Снежана Савоска

Локален менаџер на проектот CROSS4ALL за ФИКТ Битола

ОГЛАС ЗА РАБОТНИ АНГАЖМАНИ НА ОПРЕДЕЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Универзитет Св. Климент Охридски Битола

Факултет за информатички и комуникациски технологии,

Ул.Партизанска бб, 7000 Битола

www.fikt.edu.mk

Проект: Прекугранична иницијатива за интегрирани здравствени и социјални сервиси што промовираат безбедно стареење, рана превенција и независно живеење за сите (Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all (CROSS4ALL))

ОГЛАС ЗА РАБОТНИ АНГАЖМАНИ НА ОПРЕДЕЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Факултет за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ) – Битола, спроведува проект Прекугранична иницијатива за интегрирани здравствени и социјални сервиси што промовираат безбедно стареење, рана превенција и независно живеење за сите (Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all (CROSS4ALL)) во рамките на INTERREG-IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAME GREECE-FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA – 2014-2020.

Партнери на проектот:

  1. ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI – SPECIAL ACCOUNT FOR RESEARCH FUNDS – Department of Medicine,
  2. Универзитет Св.Климент Охридски – ФИКТ-Битола

3.National Confederation of Disabled People- Branch of Northern Greece,

4.Општина Охрид,

  1. Општина Неаполи-Сикиес,

6.Институт за превенција, третман и рехабилитација на кардиоваскуларни болести Св.Стефан Охрид

 

Цели на проектот:

Да се забрза здравствената писменост и дигитална здравствена писменост и да се промовира здравствено само-управување (self-management) преку пилот иновативни практики за подобрување на здравствени и социјални сервиси. Да се дизајнираат иновативни практики за подобрување на пристапот за ранливи групи и за справување со здравствени нееднаквости;

Да се подобри капацитетот на здравствените професионалци и инфраструктурата и ефикасно да се прилагоди на потребите на таргет групата;

Да се воспостават нови механизми фокусирани на условите на сиромаштија, сервиси на конформност и советување дома, влучувајќи рурални и изолирани области;

Да се мобилизираат неактивни индивидуалци и да се одблокира нивниот потенцијал во нудење на сервиси на оние на кои им е најмногу потребно;

Да се промовира зедничка стратегија за развој на интегрирана здравствена и социјална грижа без граници.

Времетраење на проектот: 24 месеци 02.04.2018 до 1.4.2020

 

Со цел за успешна реализација, ПроектотCross4All има потреба од ангажирање на надворешни лица за Развој на мобилни апликации за аквизиција на податоци за контрола на витални знаци на живот и контролни екрани за пациентите и лекарите, наведени под WP5 – D.5.2.2. во CROSS4ALL.

Локација: Работа на локалниот cloud на ФИКТ – Битола.

 

Хонорар: Бруто саатница од 6,4 евра во денарска противвредност (за предвидените работни саати)

Потребни квалификации на кандидатите:

  • Високо образование од областа на ИКТ, Computer science или слично ќе биде предност (како и повисок степен на образование)
  • Познавање на англиски јазик
  • Вештини за програмирање на мобилни апликации (Skills:

-Android development experience with REST based backend services

-Android Bluetooth SDK Experience

-Bluetooth Communication Knowledge and Experience

  • Работно искуство во програмирање на мобилни апликации

Активности:

-Програмирање на мобилни платформи и аквизиција на податоци од апарати кои мерат витални знаци на живот на пациенти на мобилни уреди и на Cloud платформа

-Портал за мобилни апликации за надгледување и контрола на собраните и зачуваните податоци од пациентот според стандардите за безбедност кои важат во Р.Македонија и реонот

 

Ангажирањето е на определен временски период. Кандидатите не засниваат работен однос.

Заинтересираните кандидати да достават:

-Пријава за позицијата за која конкурираат

-Кратка биографија (CV) со докази за бараните вештини и квалификации со релевантни документи во прилог

 

Краен рок за доставување на понудите: 15.06.2019 година до 15 часот

 

Документите треба да се достават во архивата на ФИКТ Битола или на електронска пошта cross4all@fikt.edu.mk со напомена за позицијата на која се пријавуваат.

 

Напомена: изборот ќе го врши комисија и само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани и поканети на интервју.

29.05.2019

 

Локален раководител на проектот Cross4All за ФИКТ Битола

Вонр. проф. д-р Снежана Савоска

Invitation to submit a tender/ Покана за доставување на понуди

The Project Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all (CROSS4ALL), implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola invites you to submit an offer for, installation and maintenance of 4 complete sets of equipment (tablet/mobile, wireless multi sensor for vital sign recording (heart rate, heart pressure, pulse oximeter, glucose meter, etc.), for the project Cross4all Provision Bitola. The project is implemented with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The Republic of N. Macedonia 2014-2020. The tender dossier is attached to this web page.The deadline for submission of tenders is 23.04.2019.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on this web page.

********************

Проектот Прекугранична иницијатива за интегрирани здравствени и социјални сервиси што промовираат безбедно стареење, рана превенција и независно живеење за сите (CROSS4ALL), Ве поканува да доставите понуда за 4 комплети од опрема (таблети/мобилни телефини, безжични сензори за мерење на витални знаци на живот (срцева рата, притисок, пулсен оксиметар, гликометар и др.). Проектот се имплементира со финансиска поддршка на EU INTERREG IPA програмата за погранична соработка со Грција 2014-2020.

Тендерското досие се наоѓа во прилог на оваа веб страна.

Крајниот рок за испраќање на понудите е 23.04.2019.

Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/ прашања ќе бидат објавени на оваа веб страна.

Tender dossier / Тендерско досие

Simplified-tender-dossier05

Карактеристиките кои треба да ги задоволува понудената проценка детално се објаснети во документот Simplified-tender-dosier05 коe можете да гo симнете од линкот подолу:

Понудата (скенирана со потпис и печат) можете да ја доставите преку e-mail нa cross4all@fikt.edu.mk и преку пошта (курир) на адреса Факултет за информатички и комуникациски технологии,  ул. Партизанска бб, 7000 Битола (или лично во просториите на Факултетот, секој работен ден од 8:00 до 15:00). Понудата треба да ја добиеме најдоцна до 08.05.2019 до 15:00 часот.

За сите дополнителни информации можете да се јавувате во Факултетот за информатички и комуникациски технологии, контакт лице вонр. проф. д-р Снежана Савоска, на тел: 076 302 043 или да пишувате на e-mail: cross4all@fikt.edu.mk или snezana.savoska@fikt.edu.mk

Благодарам,

Вонр. проф. д-р Снежана Савоска

Локален менаџер на проектот CROSS4ALL за ФИКТ Битола

Invitation to submit a tender/ Покана за доставување на понуди

The Project Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all (CROSS4ALL), implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola invites you to submit an offer for Organization of seminars for the project Cross4all, Bitola. The project is implemented with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The Republic of N.Macedonia 2014-2020. The tender dossier is attached to this web page.The deadline for submission of tenders is 23.04.2019.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on this web page.

********************

Проектот Прекугранична иницијатива за интегрирани здравствени и социјални сервиси што промовираат безбедно стареење, рана превенција и независно живеење за сите (CROSS4ALL), Ве поканува да доставите понуда за услуги ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЕМИНАРИ. Проектот се имплементира со финансиска поддршка на EU INTERREG IPA програмата за погранична соработка со Грција 2014-2020.

Тендерското досие се наоѓа во прилог на оваа веб страна.

Крајниот рок за испраќање на понудите е 23.04.2019.

Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/ прашања ќе бидат објавени на оваа веб страна.

Tender dossier / Тендерско досие

Simplified-tender-dossier07

b12a_evaluatorsgrid_fees_en07

Карактеристиките кои треба да ги задоволува понудената проценка детално се објаснети во документот Simplified-tender-dosier07 коe можете да гo симнете од линкот подолу:

Понудата (скенирана со потпис и печат) можете да ја доставите преку e-mail нa cross4all@fikt.edu.mk и преку пошта (курир) на адреса Факултет за информатички и комуникациски технологии,  ул. Партизанска бб, 7000 Битола (или лично во просториите на Факултетот, секој работен ден од 8:00 до 15:00). Понудата треба да ја добиеме најдоцна до 08.05.2019 до 15:00 часот.

За сите дополнителни информации можете да се јавувате во Факултетот за информатички и комуникациски технологии, контакт лице вонр. проф. д-р Снежана Савоска, на тел: 076 302 043 или да пишувате на e-mail: cross4all@fikt.edu.mk или snezana.savoska@fikt.edu.mk

 

Благодарам,

Вонр. проф. д-р Снежана Савоска

Локален менаџер на проектот CROSS4ALL за ФИКТ Битола

Invitation to submit a tender / Покана за доставување на понуди

The Project Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all (CROSS4ALL), implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola invites you to submit an offer for Expert usability & accessibility evaluation to assess conformance with WCAG 2.0 (AA) and Impact assessment study for Cross4all project, Bitola. The project is implemented with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The Republic of N.Macedonia 2014-2020. The tender dossier is attached to this web page.The deadline for submission of tenders is 08.05.2019.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on this web page.

********************

Проектот Прекугранична иницијатива за интегрирани здравствени и социјални сервиси што промовираат безбедно стареење, рана превенција и независно живеење за сите (CROSS4ALL), Вепоканува да доставите понуда за услуги Експертска евалуација на пристапливост и користливост во согласност со пристапност со WCAG2.0 стандардите за луѓе со попреченост (ниво АА)и Студија за проценка на влијание за регионот на Република С.Македонија. Проектот се имплементира со финансиска поддршка на EU INTERREG IPA програмата за погранична соработка со Грција 2014-2020.

Тендерското досие се наоѓа во прилог на оваа веб страна.

Крајниот рок за испраќање на понудите е 08.05.2019.

Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/ прашања ќе бидат објавени на оваа веб страна.

 

Tender dossier / Тендерско досие

1.-Invit_simp_en06

A1.-Contract-Notice06

A2.-Instructions-to-Tenderers06

B.-Contract_simp_en06

B2.-Terms-of-Reference06

B3.-Organization-and-Methodology06

B4.-List-of-experts06

B5._Budget_GP06

B6.-Annexvifif_en06

B6.-Annexvilefcompany_en06

B6.-Annexvilefind_en06

B6.-Annexvilefpublic_en06

C1.-List-of-invited-entities06

D.-Tender-Submission-Form06

Карактеристиките кои треба да ги задоволува понудената проценка детално се објаснети во Референтните услови при организација на состанок на проектниот тим на проектот CROSS4ALL кои можете да ги симнете од линкот подолу:

Понудата (скенирана со потпис и печат) можете да ја доставите преку e-mail нa cross4all@fikt.edu.mk и преку пошта (курир) на адреса Факултет за информатички и комуникациски технологии,  ул. Партизанска бб, 7000 Битола (или лично во просториите на Факултетот, секој работен ден од 8:00 до 15:00). Понудата треба да ја добиеме најдоцна до 08.05.2019 до 15:00 часот.

За сите дополнителни информации можете да се јавувате во Факултетот за информатички и комуникациски технологии, контакт лице вонр. проф. д-р Снежана Савоска, на тел: 076 302 043 или да пишувате на e-mail: cross4all@fikt.edu.mk или snezana.savoska@fikt.edu.mk

Благодарам,

Вонр. проф. д-р Снежана Савоска

Локален менаџер на проектот CROSS4ALL за ФИКТ Битола,

Invitation to submit a tender/ Покана задоставување на понуди

The project Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all (CROSS4ALL)implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies, University “St. KlimentOhridski” – Bitola invites you to submit an offer

Translation to/ and from Macedonian to English / Greek languages (approximately 220 pages) (EN, GR) for CROSS4ALL. The project is implemented with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020. The tender dossier is attached to this web page.

The deadline for submission of tenders is 10.01.2019.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on this web page.

 ********************

Проектот Преку гранична иницијатива заинтегрирани здравствени и социјални сервиси што промовираат безбедно стареење, рана превенција и независно живеење за сите(CROSS4ALL), Вепоканува да доставите понуда за Превод на/и од македонски во англиски/ грчки јазик (околу 220 страници) (ен, гр) за проектот CROSS4ALL. Проектот се имплементира со финансиска поддршка на EU INTERREG IPA програмата за погранична соработка со Грција 2014-2020.

Тендерското досие се наоѓа во прилог на оваа веб страна.

Крајниот рок за испраќање на понудите е 11.01.2019.

Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/ прашања ќе бидат објавени на оваа веб страна.

Tender dossier / Тендерско досие

1.-Invit_simp_en

A1.-Contractnotice_simp_en

A2.-Itt_simp_en

B1.-Contract_simp_en

B2.-Annexigc_en

B3.-Terms-of-Reference

B4.-Annexiiiom_en

B5.-Annexvbudgetglobal_en

B6.-Annexvifif_en1

B6.-Annexvilefcompany_en1

B6.-Annexvilefind_en1

B6.-Annexvilefpublic_en1

C1.-List_simp_en

C2.-Admingrid_simp_en

C3.-Evallgrid_global_en

D1.-Tenderform_simp_en

Invitation to submit a tender/ Покана за доставување на понуди

The Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all (CROSS4ALL) implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola invites you to submit an offer for Development for e-Prescription and e-Referral systems for the Cross-border Portal of project CROSS4ALL. The project is implemented with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020. The tender dossier is attached to this web page.

The deadline for submission of tenders is 11.01.2019.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on this web page.

********************

Проектот Прекугранична иницијатива за интегрирани здравствени и социјални сервиси што промовираат безбедно стареење, рана превенција и независно живеење за сите (CROSS4ALL), Ве поканува да доставите понуда за Развој на е-Рецепти и е-Упати системи за Cross-border порталот за проектот CROSS4ALL. Проектот се имплементира со финансиска поддршка на EU INTERREG IPA програмата за погранична соработка со Грција 2014-2020.

Тендерското досие се наоѓа во прилог на оваа веб страна.

Крајниот рок за испраќање на понудите е 11.01.2019.

Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/ прашања ќе бидат објавени на оваа веб страна.

Карактеристиките кои треба да ги задоволува понудената техничка поддршка детално објаснети во Референтните услови кои Ви ги доставуваме во прилог.

Понудата (скенирана со потпис и печат) можете да ја доставите преку e-mail нa cross4all@fikt.edu.mk, преку пошта (курир) на адреса Факултет за информатички и комуникациски технологии, ул. Партизанска бб, 7000 Битола или лично во просториите на Факултетот, секој работен ден од 8:00 до 15:00. Понудата треба да ја добиеме најдоцна до 11.01.2019 до 14:00 часот.

За сите дополнителни информации можете да се јавувате во Факултетот за информатички и комуникациски технологии, контакт лице вонр. проф. д-р Снежана Савоска, на тел 076 302 043 или да пишувате на e-mail: cross4all@fikt.edu.mk

Tender dossier / Тендерско досие

1.-Invit_simp_en

A1.-Contract-Notice

A2.-Instructions-to-Tenderers

B.-Contract_simp_en

B1.-General-Conditions

B2.-Terms-of-Reference

B3.-Organization-and-Methodology

B4.-List-of-experts

B5._Budget_GP

B6.-Annexvifif_en

B6.-Annexvilefcompany_en

B6.-Annexvilefind_en

B6.-Annexvilefpublic_en

C1.-List-of-invited-entities

C2.-Administrative-compliance-grid

C3.-Evaluation-grid

D.-Tender-Submission-Form

 

Invitation to submit a tender/ Покана за доставување на понуди

The project Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all (CROSS4ALL) implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola invites you to submit an offer

for Organization of one three-day seminar and Payment for two special adult trainers, to prepare the educational material and conduct one-day training for the project CROSS4ALL. The project is implemented with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020. The tender dossier is attached to this web page.

The deadline for submission of tenders is 11.01.2019.

 

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on this web page.

********************

Проектот Прекугранична иницијатива за интегрирани здравствени и социјални сервиси што промовираат безбедно стареење, рана превенција и независно живеење за сите (CROSS4ALL), Ве поканува да доставите понуда за Организација на тродневен семинар и Плаќање за двајца искусни обучувачи, да подготват едукативни материјали и да изведат едно-днвни семинари (три дена по 50 луѓе) за проектот CROSS4ALL. Проектот се имплементира со финансиска поддршка на EU INTERREG IPA програмата за погранична соработка со Грција 2014-2020.

Тендерското досие се наоѓа во прилог на оваа веб страна.

Крајниот рок за испраќање на понудите е 11.01.2019.

Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/ прашања ќе бидат објавени на оваа веб страна.

Tender dossier / Тендерско досие

1.-Invit_simp_en

A1.-Contractnotice_simp_en

A2.-Itt_simp_en

B1.-Contract_simp_en

B2.-Annexigc_en

B3.-Terms-of-Reference

B4.-Annexiiiom_en

B5.-Annexvbudgetglobal_en

B6.-Annexvifif_en1

B6.-Annexvilefcompany_en1

B6.-Annexvilefind_en1

B6.-Annexvilefpublic_en1

C1.-List_simp_en

C2.-Admingrid_simp_en

C3.-Evallgrid_global_en

D1.-Tenderform_simp_en