Архива за категоријата:

Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers EMP – 1/3

Проектот EMPLOYOUTH имплементиран од Факултетот за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ) – Битола ги поканува сите заинтересирани правни и физички лица да достават понуди за Организирање на состанок и настан за вмрежување.
Рокот за доставување понуди е 01.04.2019 до 12:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодарам,
Проф. д-р Игор Неделковски
Декан@FIKT и Менаџер на проектот EMPLOYOUTH
************************************************************************
The EMPLOYOUTH project implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies (FICT) – Bitola invites all interested legal and natural persons to tender for providing services Organization of networking meeting and event.
The deadline for submission of tenders is 01.04.2019 until 12:00.
You will find more details in the attached tender dossier.
Thank you.
Prof. Igor Nedelkovski
Dean@FICT and Manager of EMPLOYOUTH Project.

Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers EMP – 4

Проектот EMPLOYOUTH имплементиран од Факултетот за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ) – Битола ги поканува сите заинтересирани правни и физички лица да достават понуди за Менаџирање/ Администрирање на Aкцeлератор/ИТ хаб на ФИКТ.

Рокот за доставување понуди е 01.04.2019 до 12:00 часот.

Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.

Ви благодарам,

Проф. д-р Игор Неделковски
Декан@FIKT и Менаџер на проектот EMPLOYOUTH

************************************************************************
The EMPLOYOUTH project implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies (FICT) – Bitola invites all interested legal and natural persons to tender for providing services of Managemen/Adiminstration of Accelerator/IT hub at FICT.

The deadline for submission of tenders is 01.04.2019 until 12:00.

You will find more details in the attached tender dossier.

Thank you.

Prof. Igor Nedelkovski
Dean@FICT and Manager of EMPLOYOUTH Project.

Description of project

Simplified tender dossier

Покана за доставувње понуди – Invitation to tender

Проектот EMPLOYOUTH имплементиран од Факултетот за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ) – Битола Ве идентификува како потенцијално заинтересирани да доставите понуди за Менаџирање/ Администрирање на акцлератор/ ИТ хаб на ФИКТ.
Рокот за доставување понуди е 01.04.2019 до 12:00 часот.

Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.

Ве молиме да го потврдите приемот на оваа порака и Вашата заинтересираност да доставите понуда.

Ви благодарам,

Проф. д-р Игор Неделковски
Декан@ФИКТ и Менаџер на проектот EMPLOYOUTH

ПС Во случај да Вие не сте заинтересирани, ве молам да ја споделите пораката со евентуално други заинтересирани правни и физички лица
************************************************************************
The EMPLOYOUTH project implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola has identified you as potential tenderers for provиding services of Managemen/Adiminstrator of accelerator/IT hub at FICT.

The deadline for submission of tenders is 01.04.2019 until 12:00.

You will find more details in the attached tender dossier.

Please confirm acceptance of this message and intention to submit a bid.

Thank you.

Best regards,

Prof. Igor Nedelkovski
Dean@FICT and Manager of EMPLOYOUTH Project.

PS If you are not interested, please share this message with other potentially interested natural or legal persons.

Покана за доставување на понуди / Invitation to submit offers EMP – 1/2

Проектот EMPLOYOUTH имплементиран од Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за организирање на промотивен настан за проектот на 27.12.2018 година.

Рокот за доставување понуди е 24.12.2018 до 12:00 часот.
Повеќе детали ќе најдете во прикаченото тендерско досие.
Ви благодариме на покажаниот интерес.
     *************************************************************************
The EMPLOYOUTH project implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola invites all interested to submit offers for organizing a promotional event for the project on 27.12.2018.
The deadline for submission of bids is 24.12.2018 until 12:00.
You will find more details in the attached tender dossier.
Thank you for your interest.

Invitation to submit a tender/ Покана задоставување на понуди

The project Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all (CROSS4ALL)implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies, University “St. KlimentOhridski” – Bitola invites you to submit an offer

Translation to/ and from Macedonian to English / Greek languages (approximately 220 pages) (EN, GR) for CROSS4ALL. The project is implemented with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020. The tender dossier is attached to this web page.

The deadline for submission of tenders is 10.01.2019.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on this web page.

 ********************

Проектот Преку гранична иницијатива заинтегрирани здравствени и социјални сервиси што промовираат безбедно стареење, рана превенција и независно живеење за сите(CROSS4ALL), Вепоканува да доставите понуда за Превод на/и од македонски во англиски/ грчки јазик (околу 220 страници) (ен, гр) за проектот CROSS4ALL. Проектот се имплементира со финансиска поддршка на EU INTERREG IPA програмата за погранична соработка со Грција 2014-2020.

Тендерското досие се наоѓа во прилог на оваа веб страна.

Крајниот рок за испраќање на понудите е 11.01.2019.

Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/ прашања ќе бидат објавени на оваа веб страна.

Tender dossier / Тендерско досие

1.-Invit_simp_en

A1.-Contractnotice_simp_en

A2.-Itt_simp_en

B1.-Contract_simp_en

B2.-Annexigc_en

B3.-Terms-of-Reference

B4.-Annexiiiom_en

B5.-Annexvbudgetglobal_en

B6.-Annexvifif_en1

B6.-Annexvilefcompany_en1

B6.-Annexvilefind_en1

B6.-Annexvilefpublic_en1

C1.-List_simp_en

C2.-Admingrid_simp_en

C3.-Evallgrid_global_en

D1.-Tenderform_simp_en

Invitation to submit a tender/ Покана за доставување на понуди

The Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all (CROSS4ALL) implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola invites you to submit an offer for Development for e-Prescription and e-Referral systems for the Cross-border Portal of project CROSS4ALL. The project is implemented with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020. The tender dossier is attached to this web page.

The deadline for submission of tenders is 11.01.2019.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on this web page.

********************

Проектот Прекугранична иницијатива за интегрирани здравствени и социјални сервиси што промовираат безбедно стареење, рана превенција и независно живеење за сите (CROSS4ALL), Ве поканува да доставите понуда за Развој на е-Рецепти и е-Упати системи за Cross-border порталот за проектот CROSS4ALL. Проектот се имплементира со финансиска поддршка на EU INTERREG IPA програмата за погранична соработка со Грција 2014-2020.

Тендерското досие се наоѓа во прилог на оваа веб страна.

Крајниот рок за испраќање на понудите е 11.01.2019.

Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/ прашања ќе бидат објавени на оваа веб страна.

Карактеристиките кои треба да ги задоволува понудената техничка поддршка детално објаснети во Референтните услови кои Ви ги доставуваме во прилог.

Понудата (скенирана со потпис и печат) можете да ја доставите преку e-mail нa cross4all@fikt.edu.mk, преку пошта (курир) на адреса Факултет за информатички и комуникациски технологии, ул. Партизанска бб, 7000 Битола или лично во просториите на Факултетот, секој работен ден од 8:00 до 15:00. Понудата треба да ја добиеме најдоцна до 11.01.2019 до 14:00 часот.

За сите дополнителни информации можете да се јавувате во Факултетот за информатички и комуникациски технологии, контакт лице вонр. проф. д-р Снежана Савоска, на тел 076 302 043 или да пишувате на e-mail: cross4all@fikt.edu.mk

Tender dossier / Тендерско досие

1.-Invit_simp_en

A1.-Contract-Notice

A2.-Instructions-to-Tenderers

B.-Contract_simp_en

B1.-General-Conditions

B2.-Terms-of-Reference

B3.-Organization-and-Methodology

B4.-List-of-experts

B5._Budget_GP

B6.-Annexvifif_en

B6.-Annexvilefcompany_en

B6.-Annexvilefind_en

B6.-Annexvilefpublic_en

C1.-List-of-invited-entities

C2.-Administrative-compliance-grid

C3.-Evaluation-grid

D.-Tender-Submission-Form

 

Invitation to submit a tender/ Покана за доставување на понуди

The project Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all (CROSS4ALL) implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola invites you to submit an offer

for Organization of one three-day seminar and Payment for two special adult trainers, to prepare the educational material and conduct one-day training for the project CROSS4ALL. The project is implemented with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020. The tender dossier is attached to this web page.

The deadline for submission of tenders is 11.01.2019.

 

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on this web page.

********************

Проектот Прекугранична иницијатива за интегрирани здравствени и социјални сервиси што промовираат безбедно стареење, рана превенција и независно живеење за сите (CROSS4ALL), Ве поканува да доставите понуда за Организација на тродневен семинар и Плаќање за двајца искусни обучувачи, да подготват едукативни материјали и да изведат едно-днвни семинари (три дена по 50 луѓе) за проектот CROSS4ALL. Проектот се имплементира со финансиска поддршка на EU INTERREG IPA програмата за погранична соработка со Грција 2014-2020.

Тендерското досие се наоѓа во прилог на оваа веб страна.

Крајниот рок за испраќање на понудите е 11.01.2019.

Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/ прашања ќе бидат објавени на оваа веб страна.

Tender dossier / Тендерско досие

1.-Invit_simp_en

A1.-Contractnotice_simp_en

A2.-Itt_simp_en

B1.-Contract_simp_en

B2.-Annexigc_en

B3.-Terms-of-Reference

B4.-Annexiiiom_en

B5.-Annexvbudgetglobal_en

B6.-Annexvifif_en1

B6.-Annexvilefcompany_en1

B6.-Annexvilefind_en1

B6.-Annexvilefpublic_en1

C1.-List_simp_en

C2.-Admingrid_simp_en

C3.-Evallgrid_global_en

D1.-Tenderform_simp_en

Invitation to submit a tender/ Покана за доставување на понуди

The Project Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all (CROSS4ALL), implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola invites you to submit an offer for Expert usability & accessibility evaluation to assess conformance with WCAG 2.0 (AA) and Impact assessment study, Bitola. The project is implemented with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020. The tender dossier is attached to this web page. The deadline for submission of tenders is 11.01.2019.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on this web page.

 ********************

Проектот Прекугранична иницијатива за интегрирани здравствени и социјални сервиси што промовираат безбедно стареење, рана превенција и независно живеење за сите (CROSS4ALL), Ве поканува да доставите понуда за услуги Експертска евалуација на пристапливост и користливост во согласност со пристапност со WCAG2.0 стандардите (ниво АА) и Студија за проценка на влијание. Проектот се имплементира со финансиска поддршка на EU INTERREG IPA програмата за погранична соработка со Грција 2014-2020.

Тендерското досие се наоѓа во прилог на оваа веб страна.

Крајниот рок за испраќање на понудите е 11.01.2019.

Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/ прашања ќе бидат објавени на оваа веб страна.

 

Tender dossier / Тендерско досие

1.-Invit_simp_en

A1.-Contract-Notice

A2.-Instructions-to-Tenderers

B.-Contract_simp_en

B1.-General-Conditions

B2.-Terms-of-Reference

B3.-Organization-and-Methodology

B4.-List-of-experts

B5._Budget_GP

B6.-Annexvifif_en

B6.-Annexvilefcompany_en

B6.-Annexvilefind_en

B6.-Annexvilefpublic_en

B6.-Annexvilefpublic_en_1

C1.-List-of-invited-entities

C2.-Administrative-compliance-grid

C3.-Evaluation-grid

D.-Tender-Submission-Form

Invitation to submit a tender/ Покана за доставување на понуди

The Project Creating Employment Opportunities of Young Graduates in the CB Area (EPMLOYOUTH) implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola invites you to submit an offer for Organization of events, publishing promotional materials and promotion in the media of the project EMPLOYOUTH. The project is implemented with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020. The tender dossier is attached to this web page.

The deadline for submission of tenders is 16.11.2018.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on this web page.

 ********************

Проектот Креирање можности за вработување на младите дипломирани кадри во прекуграничната област – ВРАБОТИМЛАДИ Ве поканува да доставите понуда за Организација на настани, публикување на промотивни материјали и промоција на проектот во јавните медиуми. Проектот се имплементира со финансиска поддршка на EU INTERREG IPA програмата за погранична соработка со Грција 2014-2020.

Тендерското досие се наоѓа во прилог на оваа веб страна.

Крајниот рок за испраќање на понудите е 16.11.2018.

Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/ прашања ќе бидат објавени на оваа веб страна.

Tender dossier / Тендерско досие

1. Invit_simp_en

A1. Contractnotice_simp_en

A2. Itt_simp_en

B1. Contract_simp_en

B2. Annexigc_en

B3. Terms of Reference

B4. Annexiiiom_en

B5. Annexvbudgetglobal_en

B6. Annexvifif_en

B6. Annexvilefcompany_en

B6. Annexvilefind_en

B6. Annexvilefpublic_en

C1. List_simp_en

C2. Admingrid_simp_en

C3. Evallgrid_global_en

D1. Tenderform_simp_en