Invitation to submit a tender/ Покана за доставување на понуди

The Project Creating Employment Opportunities of Young Graduates in the CB Area (EPMLOYOUTH) implemented by the Faculty of Information and Communication Technologies, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola invites you to submit an offer for Organization of events, publishing promotional materials and promotion in the media of the project EMPLOYOUTH. The project is implemented with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020. The tender dossier is attached to this web page.

The deadline for submission of tenders is 16.11.2018.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on this web page.

 ********************

Проектот Креирање можности за вработување на младите дипломирани кадри во прекуграничната област – ВРАБОТИМЛАДИ Ве поканува да доставите понуда за Организација на настани, публикување на промотивни материјали и промоција на проектот во јавните медиуми. Проектот се имплементира со финансиска поддршка на EU INTERREG IPA програмата за погранична соработка со Грција 2014-2020.

Тендерското досие се наоѓа во прилог на оваа веб страна.

Крајниот рок за испраќање на понудите е 16.11.2018.

Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/ прашања ќе бидат објавени на оваа веб страна.

Tender dossier / Тендерско досие

1. Invit_simp_en

A1. Contractnotice_simp_en

A2. Itt_simp_en

B1. Contract_simp_en

B2. Annexigc_en

B3. Terms of Reference

B4. Annexiiiom_en

B5. Annexvbudgetglobal_en

B6. Annexvifif_en

B6. Annexvilefcompany_en

B6. Annexvilefind_en

B6. Annexvilefpublic_en

C1. List_simp_en

C2. Admingrid_simp_en

C3. Evallgrid_global_en

D1. Tenderform_simp_en