Избори за Претседател и членови на Факултетско Студентско Собрание на ФИКТ

Распишани избори за Претседател и членови на Факултетско Студентско Собрание на ФИКТ
Пријавување на кандидатите: 26.08 до 01.09
Датум на спроведување на гласањето.: 16.09.2020 од 10 до 13 часот