УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

Студентите кои се запишуваат во прва година на прв циклус на студии

ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават преку онлајн апликацијата

Online уписи