ПРОТОКОЛ  за утврдување и постапување на јавните високообразовни установи, односно единиците во состав, при изведување на испит

sl01