Почитувани студенти,
Министерството за здравство на Република Македонија, во интерес на здравјето
на населението, односно студентската младина, во својата годишна програма има
предвидено задолжително реализирање на бесплатни систематски општи и
стоматолошки прегледи на студенти од I (прва) година на студии.
Сите потребни информации за реализација на прегледите се на линкот: (овде)
НАПОМЕНА: ПРЕГЛЕДИТЕ СЕ БЕСПЛАТНИ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ  ОД ПРВА ГОДИНА СТУДИИ.
БЕЗ ИЗВРШЕН СИСТЕМАТСКИ И ЛАБОРАТОРИСКИ ПРЕГЛЕД НЕМА ДА МОЖАТ ДА  ЗАВЕРАТ СЕМЕСТАР!