Кадар

Заради успешно организирање и изведување на наставната, научно-истражувачката и апликативната дејност во Факултетот постојат следниве организациски единици:

  • Катедра за теоретски основи на информатиката и пресметковно инженерство,
  • Катедра за софтверско инженерство,
  • Катедра за комуникациски технологии,
  • Катедра за информациски системи,
  • Катедра за интелигентни системи
  • Центар за трансфер на технологии

Во Факултетот се вработени 3 редовни професори, 5 вонредни професори, 12 доценти и еден виш лектор распределени по организациските единици.