д-р Зоран Котевски

zorankts
Предмети

 • Интернет и мултимедија
 • Веб дизајн
 • Веб технологии
 • Компјутерска графика
 • Компјутерска визија
 • Принципи на мултимедиски системи
 • Мултимедиски мрежи

Термини за консултации (зимски семестар 2021): Секој работен ден од 8:00 до 16:00 ч. студентите можат да ги поставуваат своите прашања на е-маил или на Google Classroom. По потреба, по претходна најава, може да се организираат видео консултации на Google Meet во понеделник 11:00- 12:30 и среда 13:30- 15:00 ч.


Реферат за избор во наставно-научно звање (2 април 2018)Интернет и мултимедија  – препорачана литература

 • Зоран Котевски, Авторизирани предавања по Интернет и мултимедија, Факултет за ИКТ, 2014
 • Игор Неделковски, Зоран Котевски, Интернет и мултимедија (1 и 2 издание), Битола, 2005 и 2007
 • Ендру С. Таненбаум, Компјутерски мрежи (четврто издание), Ars Lamina 2010
 • T.M. Savage, K.E. Vogel, An Introduction to Digital Multimedia, Jones and Bartlett Learning 2013
 • Tay Vaughan, Multimedia: Making It Work, Ninth Edition, McGraw Hill, 2014

 

Веб дизајн – препорачана литература

 • Зоран Котевски, Авторизирани предавања по Веб дизајн, Факултет за ИКТ – Битола, 2014
 • Пол Ј.Дејтел, Харви М.Дејтел, Интернет и веб програмирање, Ars Lamina, 2010
 • Ian Lloyd, Build Your Own Web Site The Right Way Using HTML & CSS, 3rd Edition, SitePoint Pty. Ltd., 2011
 • Craig Grannell, The Essential Guide to CSS and HTML Web Design, Apress, 2007

 

Компјутерска графика – препорачана литература

 • Зоран Котевски, Основни математички конструкции во компјутерската графика (координатни системи, вектори, интерполации, трансформации), Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Факултет за информатички и комуникациски технологии, 2018 (ISBN: 978-9989-870-78-1)
 • Благој Ристевски, Авторизирани предавања по Компјутерска графика, Факултет за ИКТ, 2014
 • Алан Ватт, 3Д компјутерска графика, Абакус Комерц/Давид Компјутери, 2010
 • Џефри Мекконел, Компјутерска графика – теорија во практика, Просветно дело, 2009
 • Ричард С. Рајт, Бенџамин Липчек, Николас Хемел, OpenGL супер библија – упатства и референци, Абакус Комерц/Давид Компјутери, 2010
 • Peter Shirley, Steve Marschner, Fundamentals of Computer Graphics (third edition), CRC Press (Taylor & Francis Group), 2009

 

Принципи на мултимедиски системи – препорачана литература

 

Мултимедиски мрежи – препорачана литература

 • Зоран Котевски, Mултимедиски мрежи – основни концепти, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Факултет за информатички и комуникациски технологии, 2018 (ISBN: 978-9989-870-77-4)
 • Алберто Леон-Гарсија, Индра Виџаја, Комуникациски мрежи – Основни концепти и клучни архитектури, Ars Lamina, 2009
 • James F. Kurose, Keith W. Ross, Computer Networking: A top-down approach (6th edition), Pearson Education, 2013
 • Juliet Bates, Chris Gallon, Matthew Bocci, Stewart Walker, Tom Taylor, Converged Multimedia Networks, John Wiley & Sons, 2006