д-р Моника Марковска

mmarkovska
Предмети
Проектен менаџмент

 

Кабинет
Консултации Понеделник 10:00- 12:00 Петок 9:00- 11:00

Биографија
Вон. проф. д-р Моника Марковска е родена на 20.06.1979 година во Битола. Матурира во 1998 година со одличен успех. Понатамошното образование го продолжува на Педагошкиот факултет во Битола каде дипломира во 2002 година. Кандидатката го продолжува нејзиното образование на последипломски студии на Институтот за социолошки и политичко- правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“- Скопје на студиумот менаџмент на човечки ресурси. Во 2007 година, магистрира со одбрана на магистерскиот труд под наслов: „Интрапретприемаштвото во функција на зголемување на ефикасноста и ефективноста во работата“, со што се стекнува со академски степен магистер на менаџмент на човечки ресурси. Во декември 2009 година, на Институтот за социолошки и политичко- правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“- Скопје успешно ја одбранува докторската дисертација под наслов: „Интрапретприемаштвото во функција на подобрување на квалитетот во работењето на постојните организации“, со што се стекнува со научен степен доктор на менаџмент.
Книги
1. Драган Груески, Моника Марковска, „Организациско однесување“, (Скопје: Центар за интернационален менаџмент, 2009)2. Радмил Поленаковиќ, Моника Марковска, „Иновациски менаџмент, основи за стекнување конкурентска предност, (Скопје: НЦРИПУ, 2013)
Трудови и конф.
1. Мonika Markovska, Violeta Stevanovska, Idea Management, IX International Conference Management and Engineering, 2011, Sozopol, Bugaria;2. Monika Markovska, Intrapreneurship: Challenge or New Way of Working for Existing Organization? ICERD, 4 th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, Ohrid, 2011;3. Monika Markovska, Todor Kralev, Intrapreneurs  Create a New Business Within Existing Organization, ICERD, 4 th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, Ohrid, 2011;4. Моника Марковска,  Иновациите основа за стекнување на конкурентска предност, Прва меѓународна научна конференција: Современите менаџерски предизвици и организациските науки, Битола, 2012;5. Bozidar Milenkovski, Monika Markovska, The Role of Education in the Knowledge Economy, XII International Scientific Conference, Management and Engineering ’14, Sozopol, Bulgaria;6. Божидар Миленковски, Моника Марковска, Развојот на малите и средните претпријатија и претприемништвото во ЕУ, Меѓународна научна конференција, Регионална соработка во процесот на глобализацијата, Државен Универзитет, Тетово, 2014;7. Monika Markovska, Model CID: Creating competitive advantage through innovation, International Conference: SME s Development and Innovation: Building Competitive Future of South- Eastern Europe, Ohrid, 2014;