д-р Драган Груевски

dgruevski
Предмети
Деловна комуникација
Менаџмент со човечки ресурси
Организациско однесувањеСтандарди за управување со човечки ресурси во здравството

Основна Литература:

 • ДЕЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА:
  • Груески, Д. (2010) Интерперсонални деловни вештини – бизнис преговарање, 98К, Прилеп
  • Минс, Л.Т. (2013) Деловна комуникација, Арс Ламина, Скопје
  • Ѓоргиевски, Љ. (2013) Организациско комуницирање, БАС, Скопје
  • Гафи, М.Е. (2011) Основи на деловно комуницирање, Генекс, Кочани
  • Mandic, T. (2003) Komunikologija, Clio, Beograd
  • Петковски, К.; Јанкуловска, П. (2002) Професионално и деловно комуницирање, Херакли комерц, Битола
 • ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ:
  • Груески, Д.; Марковска, М. (2009) Организациско однесување, ЦИМ, Скопје
  • Смилевски, Ц. (2000) Предизвикот и мајсторството на организациските промени, ДЕТРА, Скопје
  • Карлтон, В. Д.; Перлоф, М. Џ. (2010) Модерна индустриска организација, Табернакул, Скопје (селектирани поглавја)
  • Ѓорѓиовски, Б.; Бојаџиоски, Д. (2003) Теорија на организација, Економски факултет, Скопје
 • МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ:
  • Смилевски, Ц.; Груески,Д. ; Смилевски, З. (2011) Стратегиски менаџмент на човечки ресурси, БАС, Скопје
  • Метис, Л. Р.; Џексон, Х. Џ. (2010) Управување со човечки ресурси, Магор, Скопје
  • Боландер, В. Џ.; Снел, А.С. (2011) Управување со човечки ресурси, Генекс, Кочани
  • Casio, F. W. (1989) Managing Human Recources-Productiwity, Quality of Work Life, Profits, McCrow – Hill Book Company, New York
  • Torres – Coronas, T.; Arias – Oliva, M. (2005) E – Human Recources Management, Idea Group Inc. London
Кабинет кабинет бр.14 Локал Дир. телефон Email asprebt2@gmail.com
Консултации 

Биографија
Роден на 06.09.1965 година во Крушево.Дипломирал на Филозофскиот факултет – Институт за психологија, при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје во 1990 година. Во 2003 година магистрирал на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања, на студиумот по Менаџмент на човечки ресурси, а докторирал во 2006 година на тема од областа на Деловното комуницирање.По магистрирањето посериозно се занимавал со експертското консултантство, во кој период водел повеќе менаџерски обуки во организации од приватниот и јавниот сектор во Р.Македонија.Академската кариера ја започнал во 2007 година, кога се вработил како наставник по група предмети од менаџментот, на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи во Битола, при Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола.Неговиот научен интерес претежно е насочен кон следниве области: Управување со човечки ресурси; Организациска теорија и организациско однесување; Деловно комуницирање.Dragan Gruevski was born in Krushevo, 1965. He graduated from the Faculty of Philosophy – Institute of Psychology, University “Ss. Cyril and Methodius” in Skopje in 1990. In 2003, he obtained a M.Sc. degree from the Institute for sociological, political and juridical research on the department of Human Resources, and Ph.D. in 2006 on the subject field of Business communication. After magistracy he seriously dealt with expert consultancy, during which period he held various managerial trainings in private and public sector organizations in Macedonia. His academic career began in 2007 when he was employed as assistant professor of several courses from the field of management at the Faculty of administration and information systems management in Bitola, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola. In 2012 he was promoted in associated professor at this faculty. His research interest is mainly focused on the following areas: human resources, organizational theory and organizational behavior, business communication.
Книги

 • Ц.Смилевски; Д.Груевски; З.Смилевски (2011) Стратегиски менаџмент на човечки ресурси, БАС, Скопје
 • Д.Груевски, (2010) Интерперсонални деловни вештини – бизнис преговарање, К98, Прилеп
 • Д.Груевски; М.Марковска (2009) Организациско однесување, ЦИМ, Скопје
 • Ц.Смилевски; Д.Груевски; З.Смилевски (2007) Менаџмент на човечки ресурси во непрофитни организации, ДЕТРА, Скопје
 • М.Стојановски; М.Стојанов; Д.Груевски (2001) Ние и нашите предрасуди, АОК, Битола
Трудови и конф.

 • D. Gruevski; B.Milenkovski; M.Cvetkovska (2015) Diagnosis of the Potential for Successful Implementation of a Knowledge Management System in a University Unit MemberTEM Journal, ISSN: 2217-8309, e-ISSN: 2217-8333, Vol.4, No.2, 2015;
 • I.Ivanovski; D.Gruevski (2014) Usage of Virtual Communication Tools in Business Communication and Negotiation  –  A  Factor of  Increased  Efficiency, TEM Journal, ISSN: 2217-8309, e-ISSN: 2217-8333, Vol.3, No.2, 2014;
 • D. Gruevski; B.Milenkovski; M.Cvetkovska (2014) Knowledge Management as an Integral Componet of the SMEs’Organizational Development in the Republic of Macedonia, European Journal of Business and Management, ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online) Vol.6, No.16,2014;
 • D. Gruevski; M.Cvetkovska (2013) The Enterpreneurship as an Instrumental Values of the Civil-Liberal Society and Some Institutional Determinants of its Development, TEACHER, iternational journal, ISSN 1857 – 8888, September, 2013, Vol 5, UKLO, FE, Bitola, Macedonia;
 • D. Gruevski; M.Cvetkovska (2013) The Individual Values of the Public Administration Employees From Southwest Macedonia, Journal of US-China Public Administration, ISSN 1548-6591, February 2013 Vol.10, 2, DPC, El Monte, CA, USA;
 • D.Gruevski; M. Cvetkovska (2012) Constrution and Application of Instrument for Measurement of the Attitude Towarde School Psychologists, Panorama of International and Comparative Education Research – 2012, , ISSN 1822-7864, Volume 39, 2012, Scientific Methodical Center ,,Scientia Educologica,, Lithuania;
 • D. Gruevski; M. Jovanovska (2010) Modeling of the Training Approach of the Employees in the Units of the LocalSelf-Government in the South – West Macedonia, In: S. Setnikar Cankar Ed: ,,Public Administration Role in Social and Economic Transformation in South – East Europe, – University of Ljubljana, Faculty of Administration, Ljubljana, Slovenia.
 • D. Gruevski (2010) Determination of the time and quality frame of the business negotiation process and its internal structure, Menadzment, ISSN 0345 – 8635, Vol.55,2010, FON, Beograd, Serbija;
 • Д.Груевски; М.Јовановска (2010) Моделирање на пристапот на обука на вработените во единиците на Локалната самоуправа во Р.Македонија, Зборник на трудови на ФАМИС, Битола.
 • Д.Груевски; М.Марковска: Мотивот за постигнување кај студентската популација од Унив. Св.Климент Охридски во Битола во функција на нивниот професионален и кариерен развој, Советување: ,,Како до поголема вработливост на студентите и дипломците,, МАНУ, Центар за стратегиски истражувања, 14.Април 2014, Скопје, Р.Македонија; 
 • D.Gruevski; M.Cvetkovska; J.D.Bosikova:,,Dinamics of the Team Work in the Smaill and Medium Enterprises As Functional Basis of Their Permanent Development,, The Second International Scientific Conference Contemorary Management Challenges And The Organizational Sciences, BAS, Skopje, Macedonia; Bulent Ecevit University, Zonguldak, Turkey, 2013;
 • D. Gruevski; M.Cvetkovska: The Communication Paradigm of Leadership As a Basic Assumption for Changes in the Public Sector Organizations in the Republic of Macedonia, The 20th NISPA cee Annual Conference Ohrid, R. Macedonia, 2012,
 • M. Cvetkovska; D. GruevskiImplemantation of the Performance Appraisal Process the Macedonian Civil Service and its Determinants: Does the Design of the Preformance Appraisal System Matter, The 20th NISPA cee Annual Conference Ohrid, R. Macedonia, 2012,
 • D. Gruevski; M.Cvetkovska: Enterpreneurship as Market Valorized Creativity, XIII International Symposium ,,SymOrg 2012,, FON, Beograd, R.Srbija, 2012,
 • D. Gruevski; M.Cvetkovska: Interactive – Contekstual and Situational Determination of the Business Negotiations, Global Business Research Symposium, St.Johns University, Rome, Italy, 2012,
 • Д. Груевски; М. Цветковска: Организациската култура на промени во функција на подобрување на организациската конкурентност, Прва меѓународна научна конференција ,,Современите менаџерски предизвици и организациските науки,, БАС Скопје, Р.Македонија, 2012,
 • D. Gruevski, M.Jovanovska: Modeling of the Training Approach of the Units of the Local Self – Gaverment in the South – West MacedoniaInternational Symposium on the Development of Public Administration in Sout East Europa, Uniferisity od Ljubljana, Facylty of Adminsitration, 2009,
 • D. GruevskiDetermination of the time and quality frame of the business negotiation process and its internal structure: International Conference Market Functionality and Institutional Reforms,, Tirana, Albania, Faculty of Economy, 2009,
 • D. GruevskiThe Business Negotiation in MacedoniaInternational conference on business and economy, Constantza, Romania, Spiru Haret University, Faculty of Account and Financial Management, 2008,
 • Ф.Николовска; Д.Груевски: Меѓународен конгрес на психолози ,,Транзицијата и општеството,,,Крушево, 1993.
Др. активности

Учество во проекти:
 • (2010) Проект за модернизација на образованието, наслов на програма: Работа со талентирани и надарени деца, ДЕТРА, БРО.
 • (2008) Проект за модернизација на образованието, наслов на програма: Инклузивна пракса – Од сегрегација кон интеграција, ДЕТРА, БРО.
 • (2005) Проект за децентрализација, ЗЕЛС, ДАИ, УНДП, ФИООМ
 • (2002) Начекор до своето вработување, ЕЦМИ; АОК
 • (2000-2001) Афирмирање на потребата за поттикнување на претприемничката свест и култура како основа за развој на малиот и среден бизнис, ФАРЕ; АОК.
 • (2001) Зајакнување на капацитетот и компетентноста кај младите членови на НВО, МЦМС; АОК.
 • (2001) Ќе живееме и работиме заедно и по Рамковниот договор, ФИООМ; АОК
 • (2001) Ние и нашите предрасуди, ЕЦМИ; АОК.

Објавени стручни статии, новинарски записи, синопсиси за радио емисии

 • Д.Груевски (2005) Преговарањето како препознатлив феномен или недофатлива фикција, списание ЕГО, Битола – (стручен напис)
 • Д.Груевски (2004) Демократизацијата на образованието и автократските црти на оние кои ја спроведуваат, списание Воспитни крстопати, Скопје
 • Д.Груевски (2004) Кога стратешките планови постануваат единствена стратегија, списание Воспитни крстопати – (стручен напис)
 • Д.Груевски (2004) Модел на креативно решавање на проблеми, списание Воспитни крстопати, Скопје – (стручен напис)
 • Д.Груевски (2003) Што е евалвацијата, списание Воспитни крстопати – (стручен напис)
 • Д.Груевски (2003) За вредностите, списание Воспитни крстопати – (стручен напис)
 • Д.Груевски (2003) Интегрално корективна анализа на развојните промени во училиштата, списание Воспитни крстопати, Скопје – (стручен напис)
 • Д.Груевски (2001) Што е советувањето, Просветен работник, Скопје – (стручен напис)
 • Д.Груевски (2000) Креативни работилници, Просветен работник, Скопје – (стручен напис)
 • Д.Груевски (1994 -1996) Циклус од 94 стручни написи  од областа на Психологијата, рубрика ,,Во доверба,, Битолски весник, Битола
 • Д.Груевски (2005) Посланија до народите, Радио Битола, Битола – (синопсис за 5 радио емисии),  Годишна награда ,,Тоде Петревски за новинарска сторија 2007.
 • Д.Груевски, М.Стојанов, С.Налбанти (2004) Борба против пороците, Радио Битола, Радио 103, Битола – (синопсис за 30 часовна радио програма), Откупена емисија од Советот за радио дифузија на РМ.

  Тренерско искуство и реализрани обуки

 • Обука на наставници од основни и средни училишта во Битола, во делот на Конфликтниот менаџмент, 2000 година
 • Обука за подигнување на менаџерските вештини на  250 селектирани лица (средношколци, нивни родители, професори) од Битола, во рамки на проект на АОК. Битола, 2001 година. 
 • Обука за подигнување на претприемнички вештини на 60 невработени лица за отварање и управување со сопствен бизнис, во рамки на проект на АОК, Битола, 2002 година. 
 • Обука на членови на НВО од Куманово и Битола за имплементација на проект од областа на медијацијата, 2004 година
 • Обука на 80 членови од НВО од Кичево, Штип, Гостивар во областа на интеркултурноти учење, 2004 година.
 • Обука во делот на Тимското работење (фасилитирање, интегрирање), со цел да се оспособат раководителите на проектот РОМА , 2004 година  
 • Обука на Градоначалниците, Раководители на сектори, Секретари на Општините од Југозападна Македонија, а со цел да се изготват новите планови за организациската структура на општините, заедно со новата систематизација на работните места – усогласени со барањата на новата територијална поделба и Законот за Локална самоуправа на Р.М. ,,Проект за децентрализација,, ЗЕЛС, ДАИ, УНДП, ФИООМ, 2005 година.
 • Обука на раководители на земјоделски организации во насока на зголемување на капацитетот за лобирање, преговарање и тимско работење ,,Прво школо за млади лидери,, СФАРМ, 2005 година
 • Обука на референтите за продажба на МобиМак, во делот на тактиките за аргументирање и убедување при продажбата, 2005 година
 • Обука на 120 менаџери на Телеком – од 6- 8 менаџерско ниво, за имплементација на системот за проценка на изведбата (Performance mngm) во нивната компанија, 2005,2006 година.
 • Обука на вработените во службата за наплата на долгови на МобиМак, во делот на Конфликтниот и стрес менаџментот, 2006 година
 • Обука на раководителите и членовите на Сојузот на земјоделски здруженија во делот на лобирањето и изработка на прирачник за лобирање, 2006 година
 • Обука на напредно ниво на раководители на земјоделски организации во насока на зголемување на капацитетот за лобирање, преговарање и тимско работење ,,Второ школо за млади лидери,, СФАРМ, 2006 година
 • Обука на представници од средно менаџерско ниво од  ,,Пилот Општините во Р.Македонија,, проект на УСАИД, за  интегрирање на тимови и фасилитирање на тимски заседанија, 2006 година
 • Обука на раководители на подружници и раководители на сектори на Македонска пошта во делот на менаџирање со човечки ресурси, 2006 година
 • Обука на раководители на подружници и раководители на сектори на Македонска пошта во делот на тимската работа, 2006 година
 • Обука на топ менаџментот на Македонска пошта во делот на преговарачките вештини, 2006 година
 • Обука за менаџерите за работа со клучни корисници на Телеком во областа на интерперсоналните вештини и преговарањето, 2006 година
 • Обука на интерните интегратори на оперативни тимови за организациските промени во Македонска пошта, во делот на тимската работа, 2006 година
 • Обука на интерните обучувачи од Македонска пошта за имплементација на системот за проценка на изведбата (Performance mngm), 2006 година
 • Обука на менаџерите за работа со клучни корисници на Телеком во областа на разрешување на конфлити, 2006 година
 • Обука на линиските менаџери на рудници САСА во делот на Менаџментот со човечки ресурси, 2006 година
 • Обука на вработените во службата за решавање на приговори на Телеком, во делот на конфликтен и стрес менаџмент, 2006 година
 • Обука за подготовка на директори за полагање на стручен испит, Прва генерација, ДЕТРА, 2006 година
 • Обука за менаџерите за работа со клучни корисници на Телеком во областа на презентирање и полемизирање, 2006 година
 • Обука на раководители на сектори и одделенија од Општина Прилеп во делот на комуникациските вештини и интегрирање на тимски заседанија, 2006 година
 • Обука за подготовка на директори за полагање на стручен испит, Втора генерација, ДЕТРА, 2007 година
 • Обука на вработените во одделот регулатива на Телеком во областа на напредните преговарачки вештини, 2007 година
 • Обука на раководители на НВО и нивни соработници за работа со човечките ресурси во непрофитните организации, ЦИРА, 2007 година
 • Обука на вработените во одделот регулатива на Телеком во областа на разрешување на конфликти, 2007 година
 • Обука на наставници, директори, стручни работници за заживување на инклузивната пракса во Р.Македонија, МОН,БРО, 2008 година
 • Обука на раководители на подрушници на АМСМ за имплементација на системот за проценка на изведбата  (Performance mngm), 2009 година
 • Обука на 120 раководители на сектори, оделенија во рамки на државна и локална администрација во делот на МЧР, (Програма за спроведување на генерички обуки на Агенција на државни службеници на Р.Македонија) 2009 година
 • Обука на основачи на сопствени фирми поддржани од ,,Бизнис старт- ап Центар – Битола,, во делот на бизнис комуникациски вештини, 2009 година
 • Обука на 250 директори, наставници, стручни работници од основни училишта во Р.Македонија,  во делот на Создавање на тимови за работа со надарени и талентирани деца, МОН, БРО, 2010 година
 • Обука на персоналот на Британскиот Совет во Македонија во делот на напредните преговарачки вештини, 2010 година
 • Обука на раководители на МЗТ – Скопје за имплементација на системот за проценка на изведбата  (Performance mngm), 2011 година
 • Обука на раководители на сектори од казнено поправните установи во Р.Македонија во делот на менаџментот и менаџирањето со човечките ресурси. (МПРМ; ХКЧП), 2011,
 • Обука на оперативни менаџери на МЕГА од областа на проценка на изведбата  (Performance mngm), 2012 година.

  Надворешна евалвација 

 • Надворешна евалвација на работата на имплементатори на проектот ,,Игри за разрешување на конфликти,, ЦЧПРК, Скопје, 2001,2002одина
 • Надворешна евалвација на работата на Центрите за поддршка на НВО во Р.Македонија (Делчево, Кратово, Гевгелија, Струмица, Неготино, Дебар, Струга и Ресен), ФИООМ, 2006 година.

  Интелектуални алатки и практични решенија

 • Надворешен интегратор на оперативен тим за организациски промени во делот на креирање на систем за оцена на работата, Македонска пошта, 2006, 2007 година.
 • Ангажиран од Телеком – Сектор за работа со клучни корисници, за изработка и имплементација на алатка за мерење на преговарачкиот просек 3П. 2007 година.

Рецензентско, редакциско и уредувачко искуство

 • Рецензија на книгата на м-р Наталина Станојовска ,,Организациска култура на промени во јавниот сектор во Република Македонија – здравствени и образовни институцции,, Битола, 2014
 • Рецензија на книгата на м-р М.К.Димовска ,,Селекција при вработување со психолошки тестови,, МНД, Битола, 2009,
 • Член на редакцискиот одбор за издавање на Зборникот на трудови на ФАМИС, УКЛО, Битола, 2009 година 
 • Член на Уредувачки совет на списание ,,Воспитни крстопати,, Скопје, од 2005. 
 • Рецензија на двојазичен прирачник ,,Медијација – училишно посредување,, НВО Доверба, Куманово, 2004
 • Уредник на рубрика ,,Во доверба,,  Битолски весник – Битола, од 1994 до 1996.