д-р Марина Блажековиќ

mblazekovic
Предмети
Финансиски менаџмент
Економија на јавен сектор со економика на здравството
Макроекономија
Меѓународни финансии
Финансиски пазари и институции
Кабинет Локал Дир. телефон Email marina.blazekovic@yahoo.com Консултации понеделник 11-12:30ч петок 11-12:30ч


Биографија
Доцент д-р Марина Блажековиќ е родена на 16 март 1985 година во Битола.Додипломски студии завршува во 2007 година на Економскиот факултет при Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола на насоката Сметководство, финансии и ревизија. По дипломирањето, студиите ги продолжува на последипломскиот студиум “Бизнис администрација МБА – менаџмент” на Економскиот факултет при Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола, каде магистрира во 2010 година. Докторската дисертација ја брани на истиот факултет со што се стекнува со научен степен доктор на економски науки.Академската кариера ја започнува во 2007 година на Економскиот факултет при Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола.
Престои
–          Training and Networking Projects, Newcastle, Велика Британија, 2013-          18та Меѓународна летна школа, Косег, Унгарија, 2013-          МБА работилница –  Nyenrode Business Universiteit, Холандија, 2013-          Обука во Македонска берза АД Скопје, 2013-          Обука во Стопанска банка АД Скопје, 2012-          Следење на едукативна програма  (by the scientific staff of the Department of Balkan Studies of the University of Western Macedonia) Солун, Грција, 2008-          Практикант – Ик банка – Скопје, филијала Битола, 2007

–          Размена на студиски програми – Економски факултет – Загреб, Хрватска,  2006

–          Практикант – Државен завод за ревизија, Скопје, Македонија, 2006

–          Учество на Европски ден на претприемачот, Скопје, 2005

–          Размена на студиски програми – Економски факултет – Белград, Србија,  2005

Трудови и конф.

 • “Internal Audit as a Service Management to improve the Economic Efficiency of Enterprises”, The Third International  Scientific Conference Employment, Education and Entrepreneurship, Belgrade, Serbia, Book of papers, 2014
 • “Lending to Small and Medium Enterprises in the Republic of Macedonia”, International Conference, SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future of South-Eastern Europe, Book of Abstracts, Ohrid, Macedonia, 2014
 • “The use of the m-banking in the Republic of Macedonia”, Information Systems & Grid Technologies, Eighth International Conference, Sofia, Bulgaria, 2014
 • “Internal Audit in Banks in RM Amid the Changing Business Environment”, XII International Scientific Conference on Service Sector, Faculty of Tourism and Hospitality – Ohrid, Macedonia. Book of Abstracts, 2013
 •  “Credit products offered by banks in the Republic of Macedonia to support agriculture”, Conference of Agronomy with International participation, University of Kragujevac, Faculty of Agronomy in Čačак, Serbia. Book of papers, 2013
 •  “The Crisis of the euro”, Fourth International Conference “Sustainable Regional Economic Development through SMEs”, Prishtine, Republic of Kosova, Book of papers, 2011
 •  “The use of the Electronic Banking in the Republic of Macedonia”, International Conference “Application of Information and Communication Technology in Economy and Education”, University of National and World Economy, Sofia, Book of Papers, 2011
 •  “Između Teorije i Prakse”, XVII skup Trendovi Razvoja “Evropa 2020: Društvo zasnovano na znanju”, Kopaonik, Serbia. Zbornik radova, 2011
 •  “Kreditiranje u Poljoprivredi”, XVI Savetovanje o Biotehnologiji sa Medzunarodnim Učešćem, Agroekonomija, Čаčак, Serbia. Zbornik radova, 2011
 •  “New Channels of Bank Services Distribution”, 9th Symposium with International participation “Novel Technologies and Economic Development”, University of Nis, Faculty of Technology, Leskovac, Serbia. Book of Abstracts, 2011
 •  “The application of new Information Technology and Technology – Advantage or Disadvantage to Companies”, 9th Symposium with International participation “Novel Technologies and Economic Development”, University of Nis, Faculty of Technology, Leskovac, Serbia. Book of Abstracts, 2011
 • “The Application of Practice During the Study”, XIII Skup Trendovi Razvoja:” Internacionalizacija Univerziteta”, Kopaonik, Serbia, Zbornik Radova, 2012
 • “Distance learning for Better Education System” XIII Skup Trendovi Razvoja:” Internacionalizacija Univerziteta”, Kopaonik, Serbia, Zbornik Radova, 2012
 •  “Effects of the International Financial Scene on the Macedonian’s Banking System”, International Conference “The Economy and Business in Post – Recession”, Faculty of Economics-  Prilep, Macedonia. Book of Abstracts, 2010
 •  “Softverski alati kao pomoč menađerima u upravljanje kompanijama”, VIII naučno-stručna konferencija “Na puti ka dobu znanja”, Fakultet za menađment, Sremski Karlovci, Srbija, 2010

Учество на конференции:

–          “Citizenship in the Europian Union”, Cornivus University of Budapest, Унгарија, 2013

–          “XII International Scientific Conference on Service Sector”, Факултет за туризам и угостителство – Охрид, 2013

–          Conference of Agronomy with International participation, University of Kragujevac, Faculty of Agronomy in Čačак, Serbia, 2013

–          International Conference “The Economy and Business in Post – Recession”, Економски факултет –Прилеп, 2010

–          Меѓународна научно-стручна конференција “Na putu ka dobu znanja”, Fakultet za menađment, Sremski Karlovci, Србија, 2010