д-р Благој Ристевски

bristevski
Предмети
Компјутерска графика
Основи на софтверски развој
Системи за управување со бази на податоци и развојни алатки
Податочно рударење
Теорија на системи
Криптографија и криптозаштита
Напредни бази на податоци
Системи за управување со бази на податоци

Основна Литература:

 • Алан Ватт, 3Д компјутерска графика, 2010
  Џефри Мекконел, Компјутерска графика, теорија во практика, 2009
  Ричард С. Рајт, Бенџамин Липчек и Николас Хемел, OpenGL® Супер Библија – Упатства и референци, 2010
  Благој Ристевски, Компјутерска графика, авторизирани предавања и вежби, ФИКТ, 2014
 • Јан. Самервил, Софтверско инженерство, 2008
  Благој Ристевски, Основи на софтверски развој, авторизирани предавања, ФИКТ 2014
 • Хектор Гарсија – Молин и Џефри Д. Улман, Системи за бази на податоци, 2010
  Рамакришнан Рагу и Јоханес Герке, Системи за управување со бази на податоци, 2010
  Toмас Коноли и Каролин Бег, Системи на бази на податоци – практичен приод кон дизајн, имплементација и управување, 2010
  Благој Ристевски, Системи за управување со бази на податоци и развојни алатки, авторизирани предавања и вежби, ФИКТ 2014.
  B. Lazarevic, Z. Marjanovic, N. Anicic, S. Babarogic, Baze podataka, Beograd, 2008
 • Хасан К. Кхалил, Нелинеарни системи, 2012
  Благој Ристевски, Теорија на системи, авторизирани предавања, ФИКТ 2014.
Кабинет ФИКТ-14 Локал Дир. телефон Email blagoj.ristevski@fikt.edu.mk Консултации понеделник: 10:00-12:00 и вторник: 12:00-14:00


Биографија
Вонр. професор д-р Благој Ристевски е роден во Битола, каде завршува основно и средно образование. Продолжува на дипломски студии на Електротехничкиот факултет – Скопје на насоката Компјутерска техника, информатика и автоматика и се стекнува со звање дипломиран инженер по електротехника на насоката Компјутерска техника, информатика и автоматика. Постдипломските магистерски студии ги завршува на Факултетот за електротехника и информациски технологии – Скопје во 2007 год. и со одбрана на магистерскиот труд „Алгоритми за анализа и визуелизација на податоци од DNA микрорешетки“ се стекнува со звање магистер по електротехника на насоката Компјутерска техника и информатика. Во 2011 год. со одбрана на докторската дисертација „Моделирање, анализа и валидација на генски регулаторни мрежи“ докторира на Факултетот за електротехника и информациски технологии – Скопје на Институтот за Компјутерска техника и информатика.По дипломирањето, академската кариера ја започнува на Технички факултет – Битола, каде во 2002 год. е избран за помлад асистент од научната област Информатика. Во 2007 год. е избран, а во 2010 реизбран за асистент од научната област Информатика на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи – Битола. Во 2011 год. е избран за доцент на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи во научните области Програмски јазици и технологии, Бази на податоци и Процесирање на податоци. Од септември 2014 год. продолжува со работа на Факултетот за информатички и комуникациски технологии- Битола. Во 2015 год. е избран за вонреден професор во научните области Бази на податоци, Програмски јазици и технологии, Процесирање на податоци и Биоинформатика и биоинженерство. На Факултетот за информатички и комуникациски технологии е предметен наставник по предметите: Основи на софтверски развој, Системи за управување со бази на податоци и развојни алатки, Напредни бази на податоци, Компјутерска графика, Криптографија и криптозаштита, Податочно рударење и Теорија на системи. На Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи, бил предметен наставник по следните предмети на прв циклус студии: Структурно програмирање, Основи на програмирање, Објектно ориентирано програмирање, Основи на софтверски развој, Компјутерска графика, Напредни бази на податоци, Системи за управување со бази на податоци, Дизајн и администрација на бази на податоци, Теорија на системи, Е-здравство, Криптографија и криптозаштита.Исто така на ФИКТ е прв, односно втор член на предметната комисија по следните предмети од втор циклус: Биомедицинско инженерство, Податочно рударење, Администрирање на бази на податоци, Безбедност на бази на податоци, Логичко програмирање, Дистрибуирани бази на податоци, Компјутерска графика – напреден курс, Е-учење, Информациско-комуникациски технологии во образованието, Безбедност на информациски системи и криптографија.
На ФАМИС бил прв, односно втор член на предметната комисија по следните предмети на втор циклус: Безбедност на бази на податоци, Логичко програмирање, Е-учење, Дистрибуирани бази на податоци, Администрирање на бази на податоци, Вештачка интелигенција, Биомедицинско инженерство и Web програмирање.Член е во одборот на рецензенти на меѓународното списание International Journal of Computer Science Issues, како и рецензент на меѓународното списание Informatica, An International Journal on Computing and Informatics. Член е во Македонското научно друштво – Битола.
Области на научен интерес се: Биоинформатика, Бази на податоци, Програмски јазици и алгоритми, Компјутерска графика, Податочно рударење и Криптографија.
Престои

 • Факултет за информатика и електротехника, Институт за информатика, Универзитет во Росток, Сојузна Република Германија, јули, август и ноември 2015 год.
 • Технички факултет, Оддел за Биоинформатика и медицинска информатика, Универзитет во Билефелд, Сојузна Република Германија, јуни/август 2012 год.
 • Група за Анализа на слики, Оддел за Молекуларна генетика, Лајбниц Институт во Гатерслебен, Сојузна Република Германија, јули 2012 год.
 • Факултет за математички и природни науки, Центар за Биоинформатика во Гронинген (GBIC), Универзитет во Гронинген, Кралство Холандија, јануари/февруари 2012 год.
 • Факултет за Математика и информатика, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Софија, Република Бугарија, мај/јуни 2010 год.
 • Оддел за Биоинформатика, Центар за Информатика, статистика и епидемиологија, Универзитетот во Гетинген, Сојузна Република Германија, август/декември 2009 год.
Трудови и конф.

[1]   B. Ristevski, Network Analysis of Structural Properties of Gene Regulatory Networks, 3th International Workshop on Translational Bioinformatics and Health Informatics, May 2014, Izmir, Turkey.

[2]   M. B. Jovanovska, B. Ristevski and V. Manevska, Social Network Analysis as a Suitable Tool for Business Process Reengineering, ICT Innovation 2014, Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 66-75.

[3]   B. Ristevski, A survey of models for inference of gene regulatory networks, Nonlinear Analysis: Modelling and Control 09/2013; Vol. 18 (No. 4):444-465.

[4]   B. Ristevski, V. Manevska, Cryptography Based on Finite Automata – a Brief Overview, 3th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education, ICAICTSEE 2013, Sofia, Bulgaria, pp. 714-718.

[5]   M. Karanfilovska, B. Ristevski, Development of Educational Application with a Quiz, Information Systems & Grid Technologies, 2013, Sofia, Bulgaria, pp. 113-118.

[6]   B. Ristevski,  Inference of Gene Regulatory Networks by Integrating Prior Knowledge, Berichte aus der Medizinischen Informatik und Bioinformatik, German/Russian Network of Computational Systems Biology, Report 2012 (Eds.) Ralf Hofestädt, Nikolay Kolchanov, 12/2012, S. Verlag.

[7]   B. Ristevski and S. Loskovska, A Novel Model for Inference of Gene Regulatory Networks, HealthMed Journal, Supplement 1, Vol. 5, 2011, pp. 2024-2033.

[8]   B. Ristevski and S. Loshkovska, A Comparison of Models for Gene Regulatory Networks Inference, 2th International Conference ICT Innovations 2010, Ohrid, R. Macedonia, 2010, pp. 59-68.

[9]   B. Ristevski and S. Loskovska, ROC Curves Comparison of Inferred Gene Regulatory Networks, 13th International Multiconference Information Society 2010, Intelligent Systems, Ljubljana, Slovenia, 2010, pp. 39-42.

[10]  N. Rendevski, A. Tentov, E. Vlahu-Gjorgievska, B. Ristevski, FPGA Synthesis of Opensparc Processor’s Cores, Network Implementations and Performances, 29th International Conference on Organizational Science Development, 2010, Portoroz, Slovenia, pp. 1244-1251.

[11]  B. Ristevski and S. Loskovska, Bayesian Networks Application for Representation and Structure Learning of Gene Regulatory Networks, 12th International Conference on Computer and Information Technology, ICCIT, Bangladesh, 2009, pp. 609-613.

[12] B. Ristevski and S. Loskovska, Gene Regulatory Networks Inference Using Graphical Gaussian Models, 12th International Multiconference Information Society 2009, Intelligent Systems, Ljubljana, Slovenia, 2009, pp. 62-65.

[13] B. Ristevski, S. Loskovska, Bayesian Networks Application for Visualization and Structure Learning of Gene Regulatory Networks, IX National Conference with International Participation ETAI 2009, Ohrid, Macedonia, I5-5.

[14] B. Ristevski, S. Loskovska, Visualization and Structure Learning of Gene Regulatory Networks using Bayesian Networks, XLIV International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2009, Veliko Tarnovo, Bulgaria, pp. 297-300

[15] B. Ristevski, Support Vector Machines (SVMs) and their Application in Analysis of DNA Microarray Data, Proceedings of Papers of Faculty of Administration and Information Systems Management – Bitola, Republic of Macedonia, 2009, pp. 99-111.

[16]  B. Ristevski, Fractals in Computer Graphics Generated by Stochastic Lindenmayer Systems, Scientific Meeting on Technical Sciences – A Condition for Sustainable Development of Society and Municipality of Bitola, Macedonian Scientific Society – Bitola, 2009.

[17] B. Ristevski, S. Loskovska, Modeling of Gene Regulatory Networks by Boolean Networks, Proceedings of the 11th International Multiconference Information Society IS 2008, Vol. A, pp 97-100.

[18] B. Ristevski, S. Loshkovska, S. Dzeroski, I. Slavkov, A Comparison of Validation Indices for Evaluation of Clustering Results of DNA Microarray data, IEEE Conference Proceedings of The 2nd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, 2008. ICBBE 2008, Shangai, China, pp. 587-591.

[19] B. Ristevski, V. Manevska, N. Rendevski, E. V. Gjorgievska, Phisycal World Cognition and Dimensionality Computation of Robot’s Rigid Group in Unknown Environment, Proceedings of Papers of Faculty of Administration and Information Systems Management – Bitola, Republic of Macedonia, 2008.

[20] N. Rendevski, V. Manevska, E. V. Gjorgijevska, B. Ristevski, Wireless Sensor Networks in Early Forest Fires Detection, Proceedings of the 11th International Multiconference Information Society IS 2008, Ljubljana, Slovenia,Vol. A, pp. 93-96.

[21] E. V. Gjorgievska, N. Rendevski, V. Manevska, B. Ristevski, Robot’s Motivations for Learning and Self-Development, Proceedings of the 11th International Multiconference Information Society IS 2008, Ljubljana, Slovenia, Vol. A, pp. 101-104.

[22] B. Ristevski, V. Manevska, E. Vlahu-Gjorgievska, N. Rendevski, Dimension Computing of Rigid Group of Organism in Unknown Environment and Robot’s Perception of the Physical World Structure, Proceedings of Papers, Vol.1/XLIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2008, Nis, Serbia, pp. 251-254.

[23] E. Vlahu-Gjorgievska, N. Rendevski, B. Ristevski, Curiosity – A Base for Robots Learning and Development, Proceedings of Papers, Vol.1/XLIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2008, Nis, Serbia, pp. 255-258.

[24] N. Rendevski, V. Manevska, E. Vlahu-Gjorgievska, B. Ristevski, Application of Wireless Sensor Networks in Environmental Monitoring and Agriculture, Proceedings of Papers, Vol.2/ XLIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2008, Nis, Serbia, pp. 474-477.

[25] B. Ristevski, S. Loskovska, Validation Indices and Quality Estimation of the Clustering Results of DNA Microarrays Data, VIII National Conference with International Participation ETAI 2007, Ohrid, Macedonia, I5-6.

[26] B. Ristevski, S. Loskovska, A Survey of Clustering Algorithms of Microarray Gene Expression Data Analysis, Proceedings of the 10th International Multiconference Information Society – IS 2007, Ljubljana, Slovenia, 2007, pp 52-55.