Прв циклус

 

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА 2019/2020
ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИСКО ИНЖЕНЕРСТВО
- четиригодишни академски студии од прв циклус (240 ЕКТС) -
ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИСКО ИНЖЕНЕРСТВО
Bachelor of Science in Computer Science and Communications Engineering (BSc CSCE)

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА 2019/2020
ИНФОРМАТИКА И КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА
- тригодишни универзитетски студии од прв циклус (180 ЕКТС) -
ДИПЛОМИРАН ИНФОРМАТИЧАР
Bachelor of Computer Science

 

НОВА ТРИГОДИШНА СТУДИСКА ПРОГРАМА 2017/2018
ИНФОРМАТИКА И КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА
- тригодишни универзитетски студии од прв циклус (180 ЕКТС) -
ДИПЛОМИРАН ИНФОРМАТИЧАР
Bachelor of Computer Science
студиска програмаРешение за акредитацијаРешение за почеток со работаЗаклучок

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА 2015/2016
ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИСКО ИНЖЕНЕРСТВО
- четиригодишни академски студии од прв циклус (240 ЕКТС) -
ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИСКО ИНЖЕНЕРСТВО
Bachelor of Science in Computer Science and Communications Engineering (BSc CSCE)
студиска програмаРешение Акредитација ИНКИРешение за почеток со работа

 

Компјутерски науки и инженерство – 4-годишни студии

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ПРВ ЦИКЛУС  СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА  (Запишани 2018/2019)

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ПРВ ЦИКЛУС  СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (Запишани 2009/2010)


Академски студиски програми од прв циклус студии со нивниот опис (Learning Outcomes):

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – четиригодишни 

- Информатички науки и комуникациско инженерство

профили:

 • информатички науки и пресметковно инженерство
 • софверско инженерство
 • компјутерска графика и програмирање на видео игри
 • комуникациски технологии
 • компјутерска форензика
 • информациски системи
 • примена на Е-технологии
 • Машинска интелегенција и инженерство на производствени системи
 • ИКТ претприемништво, иновации и менаџмент на мали бизниси

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – тригодишни 


!!! ИЗВЕСТУВАЊЕ !!! Студентите за да можат да запишат нов семестар претходно треба да ги пополнат  АНКЕТИТЕ во нивниот профил во iKnow системот

Упатство за студентска анкета – пречистен текст

Кратко упатство прв циклус

 

 

Распореди и соопштенијa

 

 • Се известуваат студентите на ФИКТ – Битола дека, согласно член 119 став 4 од Законот за високо образование, по завршената уписна постапка треба да си ги подигнат документите за претходното образование

 • Дипломирани студенти