Втор циклус

Информатика и компјутерска техника

- втор циклус двогодишни академски студии -

студиска програма

решение за акредитација

решение за почеток со работа


 Информатички науки и комуникациско инженерство

- втор циклус едногодишни академски студии -

студиска програма

решение за акредитација

решение за почеток со работа


 

Информатички науки и комуникациско инженерство

- втор циклус едногодишни академски студии на англиски јазик

студиска програма

решение за акредитација

решение за почеток со работа


Распореди

 


Правилници за втор циклус студии


Постапка за пријава, оценка и одбрана на магистерски труд

  1. Пријава на магистерски труд
  2. Барање за определување на ментор
  3. Изјава за завршена менторска фаза
  4. Барање за формирање комисија за оценка на магистерски труд

 


 

 Прифатени теми на магистерски трудови

„Модел за интеграција на IoT системи“ од кандидатот  Христина Димова Поповска
„Микросервисна архитектура за податочно процесирање, базирана на ML.NET и Tensorflow“ од кандидатот  Игор Завојчевски
„Дигитално банкарство – можности и предизвици на банката од иднината“ од кандидатот  Анита Костовска
„Примена на технологија на блоковски вериги (blockchain) во медицината и здравството“ од кандидатот  Панче Ташевски
„Визуелизација на временски серии од еколошки податоци и нивно користење за здравствени цели“ од кандидатот Симоноски Христијан

„Модел на мултиплатформна мобилна софтверска архитектура за безбедна размена на пораки“ од кандидатот Андреа Стаменковска

„Модел на софтверска архитектура за обработка на големи количества стриминг податоци во реално време“ од кандидатот Ленче Танаскоска

 „Информатичко општество и политики за паметни градови: интелигентни транспортни системи (ITS)“  од кандидатот Јовановска Софче 

„Софтверски сервиси за анализа,  миграција и архивирање на податоци”, од кандидатот  Борче Костовски

„Вузиелизација на податоци за развојот на ИТ-индустријата во Македонија“, од кандидатот Александар Трпеноски

„Примена на вештачка интелигенција во визуелизација на податоци“, од кандидатот Ангел Димоски

„Примена на софтверски решенија за набљудување, управување и далечинско прибирање на податоци“ , од кандидатот Јован Кузмановски

 „SCADA системи за интелегентни згради“, од кандидатот Александар Гаревски

 „Споредба на моделирање со NURBS-ови и High Poly техника на полигонално моделирање“, од кандидатот Јоне Тодороски

 „Форми и облици на компјутерски криминал во Република Македонија“ од кандидатот Весна Тозиевска

 „Електронското работење и проектниот менаџмент кај организациите во Република Македонија“ од кандидатот Никола Ивановски

 „Системи за мултимедиско учење: Анализа и предлог архитектура“ од кандидатот Иван Веселинов

„Креирање на модел за Катастар на објекти за домување“ од кандидатот Ариф Мехмедали

 

„Применливост и значење на Е-перформансите во услови на современо организациско работење“ од кандидатот Соња Кузмановска

 

„Моделирање на стандардната оперативна процедура во областа на компјутерскиот криминал врз основа на процесниот метод на истражување и докажување“ од кандидатот Благојче Крстевски

  „Примена на електронски трансфер на пари во Република Македонија“ од кандидатот Нора Реџепова

  „Развој на компонентно-базиран систем за паметно податочно процесирање со вештачка интелигенција преку Web API “ од кандидатот Стефан Крстески

 „Прототип на веб сервиси за обезбедување на податоци меѓу висока образовна институција и јавните институции во Република Македонија“ од кандидатот Гркоска Ивона

 „ Проектирање и развој на дистрибуиран систем за продажба“ од кандидатот Аријан Асани

 „Применливост на концептот за управување со односите на корисниците во локалната самоуправа“ од кандидатот Роберт Мартиновски

 „Улогата на социјалните мрежи во деловното работење кај малите и средните препријатија“ од кандидатот Кузмановска Кристина

 „Безбедност на ИТ хетерогени системи со облак архитектура за е-здравство“ од кандидатот Марија Радежова Трифуновска

 „Организациските иновации во функција на развој на јавниот сектор“ од кандидатот Ивона Трифунов

Магистерски трудови

-Финансиски алатки за донесување на бизнис инвестициски одлуки – инвестирање во дигитално фото студио – Зоран Талевски (конечна верзија 13.11.2020)

Вонр. проф. д-р Марина Блажековиќ Тошевски marina.blazekovic@uklo.edu.mk

Вонр. проф. д-р Божидар Миленковски bozidar.milenkovski@uklo.edu.mk

Ред. проф. д-р Моника Марковска monika.markovska@uklo.edu.mk

-Генерички модел за развој на web of things апликација – Маја Аврамовиќ (Конечна верзија 04.12.2020)

Изјава

-Развој на web сервиси за дигитални бизнис екосистеми во туризам – Светлана Стојановска Васевска (Конечна верзија 04.12.2020)

Изјава

-Примена на алатки на виртуелна реалност за промоција на образовни установи – Јордан Пуроски (05.11.2020)

Финансиски алатки за донесување на бизнис инвестициски одлуки – инвестирање во дигитално фото студио – Зоран Талевски (22.10.2020)

Вонр. проф. д-р Марина Блажековиќ Тошевски marina.blazekovic@uklo.edu.mk

Вонр. проф. д-р Божидар Миленковски bozidar.milenkovski@uklo.edu.mk

Ред. проф. д-р Моника Марковска monika.markovska@uklo.edu.mk

-Креирање на модел за катастар на објекти за домување – Ариф Мехмедали (19.10.2020)

-Развој на webсервиси за менаџирање со 2D објекти со неправилна форма и нехомогена текстура – Андреј Маркоски (конечна верзија 17.09.2020)

-Проектирање и развој на дистрибуирани системи за продажба – Аријан Асани(конечна верзија 17.09.2020)

-Модел на развој на информациски систем за управување со компанија според стандардите на софтверско инженерство ISO/IEC 12207:2013 – Катерина Димеска (конечна верзија 17.09.2020 )

проф. д-р Снежана Савоска (snezana.savoska@fikt.edu.mk)

проф. д-р Илија Јолевски ilija.jolevski@uklo.edu.mk

проф. д-р Благој Ристевски (blagoj.ristevski@fikt.edu.mk)

 

-Cloud базирани мрежни сервиси, примена и конфигурација на Amazon web services – Марко Миновски (27.08.2020 конечна верзија)

 

-Информатичко општество и политики за паметни градови: Интелигентни транспортни системи (ITS) – Софче Јовановска (конечна верзија 29.07.2020)

Проф. д-р Пеце Митревски

Вонр. проф. д-р Мимоза Богданоска – Јовановска

Проф. д-р Костандина Велјановска

 

-SCADA системи за интелегентни згради – Алексндар Гаревски (14.07.2020)

ред. проф. д-р Александар Маркоски -претседател

ред. проф. д-р Игор Неделковски -ментор

вонр. проф. д-р Никола Рендевски – член

 

-Компаративна анализа на релациони и нерелациони бази на податоци - Дејан Главевски (конечна верзија 24.07.2020)

ред. проф. д-р Виолета Маневска violeta.manevska@uklo.edu.mk

ред.проф. д-р Илија Јолевски ilija.jolevski@uklo.edu.mk

вонр. проф. д-р Томе Димовски tome.dimovski@uklo.edu.mk

-Организациските иновации во функција на развој на јавниот сектор – Ивона Трифунов (конечна верзија 03.07.2020)

вонр. проф. д-р Божидар Миленковски – претседател

ред. проф. д-р Моника Марковска -ментор

вонр. проф. д-р Марина Блажековиќ Тошевски – член

 

-Имплементација на современи технолошки и софтверски решенијаво земјоделствотонеопходни за развој на земјоделските компании – Миле Најдоски (03.07.2020)

ред. проф. д-р Игор Неделковски -претседател

вонр. проф. д-р Андрија Боцевска – ментор

ред. проф. д-р Пеце Митрески – член

 

-Визуелизација на онтологии – Благојче Груевски (03.07.2020)

вонр. проф. д-р Снежана Савоска (snezana.savoska@fikt.edu.mk)

вонр. проф. д-р Андријана Боцевска (andrijana.bocevska@fikt.edu.mk)

вонр. проф. д-р Наташа Б-Табаковска (natasa.tabakovska@fikt.edu.mk)

 

 

-Прототип на веб сервиси за обезбедување на податоци меѓу висока образовна институција и јавните институции во Република Македонија – Ивона Богоевска (3.02.2020)

-Улога на социјалните мрежи во деловното работење кај малите и средни претпријатија – Кристина Мирчевска (28.01.2020)

Вонр. проф. д-р Божидар Миленковски bozidar.milenkovski@uklo.edu.mk

Ред. проф. д-р Моника Марковска monika.markovska@uklo.edu.mk

Вонр. проф. д-р Марина Блажековиќ- Тошевски marina.blazekovik@uklo.edu.mk

-Применливост на концептот за управување со односите на корисниците во локалната самоуправа – Роберт Мартиновски (28.01.2020)

 

Вонр. проф. д-р Божидар Миленковски bozidar.milenkovski@uklo.edu.mk

Ред. проф. д-р Моника Марковска monika.markovska@uklo.edu.mk

Вонр. проф. д-р Марина Блажековиќ- Тошевски marina.blazekovik@uklo.edu.mk

 

-Примена на софтверски решенија за набљудување, управување и далечинско прибирање на податоци – Јован Кузмановски (27.09.2019 – конечна верзија)

проф. д-р Виолета Маневска (violeta.manevska@fikt.edu.mk)

проф. д-р Томе Димовски (tome.dimovski@fikt.edu.mk)

проф. д-р Андријана Боцевска (andrijana.bocevska@fikt.edu.mk)

 

-Софтверски сервиси за анализа, миграција и архивирање на податоци – Борче Костовски  (26.08.2019)

вонр. проф. д-р Благој Ристевски (blagoj.ristevski@fikt.edu.mk)

вонр. проф. д-р Снежана Савоска (snezana.savoska@fikt.edu.mk)

ред. проф. д-р Илија Јолевски (ilija.jolevski@fikt.edu.mk)

 

-Примена на проширена реалност и развој на едукативна апликација – Милан Златковски (12.07.2019)

вонр. проф. д-р Благој Ристевски (blagoj.ristevski@fikt.edu.mk)

ред. проф. д-р Игор Неделковски (igor.nedelkovski@fikt.edu.mk)

вонр. проф. д-р Андријана Боцевска (andrijana.bocevska@fikt.edu.mk)

 

-Технологии за развој на виртуелна продавница – Кире Гроздановски (13.06.2019)

Ред. проф. д-р Игор Неделковски (igor.nedelkovski@fikt.edu.mk)

Вонр. проф. д-р  Зоран Котевски (zoran.kotevski@fikt.edu.mk)

Вонр. проф. д-р  Божидар Миленковски (bozidar.milenkovski@fikt.edu.mk)

-Примена на вештачка интелигенција(интелигентни алатки)во визуелизација на податоци – Ангел Димоски (5.07.2019)

Ред. проф. д-р Игор Неделковски (igor.nedelkovski@fikt.edu.mk)

Ред. проф. д-р  Костандина Вељановска (kostandina.veljanovska@fikt.edu.mk)

Вонр. проф. д-р  Андријана Боцевска (andrijana.bocevska@fikt.edu.mk)

-Дизајн и сервисна интеграција на IoT безжична комуникациска инфраструктура со LoRaWAN – Љубе Бајрактаров (10.06.2019 конечна верзија)

-Напредни генерации мрежи – можности, принципи на примена и анализа на придобивки – Филипоска Марија (21.05.2019)

-Развој на компонентно-базиран систем за паметно податочно процесирање со вештачка интелигенција преку Web API – Стефан Крстески (13.06.2019 конечна верзија)

-Виртуелна платформа за граѓански активизам – Јордан Јованов (02.05.2019)

-Улогата на проектниот менаџмент во функција на развој на човечкиот капитал во организациите – Наташа Стојкова (10.06.2019 конечна верзија)

1. Проф. д-р Моника Марковска monika.markovska@fikt.edu.mk
2. Проф. д-р Божидар Миленковски bozidar.milenkovski@fikt.edu.mk
3. Проф. д-р Марина Блажековиќ- Тошевски marina.blazekovic@fikt.edu.mk

-Развој на компонентно-базиран систем за паметно податочно процесирање со вештачка интелигенција преку Web API – Стефан Крстески (8.04.2019)

-Електронското работење и проектниот менаџмент кај организациите во РМ – Никола Ивановски (10.06.2019 конечна верзија)

-Примена на географски информациски системи во археологијата – фундаментални аспекти на креирањето на предиктивен модел – Катерина Стојковска (10.06.2019 конечна верзија)

 

-FPGA дигитални архитектури за обработка на слики и видео во реално време – Дарко Пајковски (19.02.2019)

 

 -Начини и техники на тестирање во домашните компании кои развиваат софтвер – Ботка Гацова (Конечна верзија 04.02.2019)

-Професионалната и деловна етика како императивна одредница на успешноста во работењето на современата организација – Анета Кузмановска (27.11.2018)

Ред. проф. д-р Драган Груески asprebt2@gmail.com

Вон. проф. д-р Мимоза Богданоска – Јовановска mimozajovanovska@yahoo.com

Вон. проф. д-р Моника Марковска monika.markovska@fikt.edu.mk

-Дизајнирање на интелигентен туторски систем со примена на Баесови мрежи -Михајло Хасану (Конечна верзија 12.12.2018)

вонр. проф. д-р Наташа Б-Табаковска (natasa.tabakovska@fikt.edu.mk)

ред. проф. д-р Игор Неделковски (igor.nedelkovski@fikt.edu.mk)

вонр. проф. д-р Благој Ристевски (blagoj.ristevski@fikt.edu.mk)

Форми на компутерски криминал и механизми за безбедност и заштита – Весна Тозиевска (11.12.2018)

вонр. проф. д-р Благој Ристевски (blagoj.ristevski@fikt.edu.mk)

вонр. проф. д-р Снежана Савоска (snezana.savoska@fikt.edu.mk)

вонр. проф. д-р Томе Димовски (tome.dimovski@fikt.edu.mk)

-Компаративна анализа на софтверите за бизнис интелигенција со вградени алатки за визуелизација на податоци – Иван Милевски (16.10.2018)

вонр. проф. д-р Андријана Боцевска (andrijana.bocevska@fikt.edu.mk)

вонр. проф. д-р Снежана Савоска (snezana.savoska@fikt.edu.mk)

ред. проф. д-р Пеце Митревски (pece.mitrevski@fikt.edu.mk)

 

- Визуелизација на Big Digital Data – концепти, модели и софтверски алатки – Драган Милевски (20.09.2018)

проф. д-р Виолета Маневска – (violeta.manevska@uklo.edu.mk)

вонр. проф. д-р Снежана Савоска – (snezana.savoska@fikt.edu.mk)

вонр. проф. д-р Андријана Боцевска (andrijana.bocevska@fikt.edu.mk)

-Организациските иновации како основен фактор за развој на интелектуалниот капитал кај организациите од јавниот сектор во Р. Македонија – Горан Рендевски (18.09.2018)

-Криптографски протоколи за безбедни електронски трансакции и формална верификација – Николина Лазароска (02.07.2018)

Ред. проф. д-р Пеце Митревски (pece.mitrevski@fikt.edu.mk)

Вонр. проф. д-р Благој Ристевски (blagoj.ristevski@fikt.edu.mk)

Вонр. проф. д-р Снежана Савоска (savoskasnezana@gmail.com)

-Организациските иновации како основен фактор за развој на интелектуалниот капитал кај организациите од јавниот сектор во Р. Македонија – Горан Рендевски (18.06.2018)

проф. д-р Божидар Миленковски (bozidar.milenkovski@fikt.edu.mk )

проф. д-р. Моника Марковска (monika.markovska@fikt.edu.mk)

доц. д-р Марина Блажекович Тошевска (marina.blazekovic@yahoo.com)

вонр. проф. Снежана Савоска  (savoskasnezana@gmail.com)

ред. проф. д-р Виолета Маневска ( violeta.manevska@uklo.edu.mk)

доц. д-р Андријана Боцевска (andrijana.bocevska@fikt.edu.mk)

-Образовен портал за иновативна примена на ИКТ во наставата – Мирјана Тромпеска (конечна верзија 18.06.2018)

вонр. проф. д-р Благој Ристевски (blagoj.ristevski@fikt.edu.mk)

доц. д-р Наташа Блажеска-Табаковска (natasa.tabakovska@fikt.edu.mk)

ред. проф. д-р Пеце Митревски (pece.mitrevski@fikt.edu.mk)

-Софтверски екосистеми-концепти и имплементација – Мимоза Стојановска (конечна верзија 18.06.2018)

вонр. проф. д-р. Рамона Маркоска (ramona.markoska@fikt.edu.mk)

ред. проф. д-р. Пеце Митревски (pece.mitrevski@fikt.edu.mk)

ред. проф. д.р. Илија Јолевски (ilija.jolevski@fikt.edu.mk)

-Применливост и значење на e-HRM концептот во услови на современо организациско работење – Благуна Шишковска (конечна верзија 18.06.2018)

Проф. д-р Драган Груевски  (asprebt2@gmail.com)

Проф. д-р Снежана Савоска  (savoskasnezana@gmail.com)

Доц. д-р Мимоза Богданоска Јовановска  (mimozajovanovska@yahoo.com)

-Функционално моделирање со користење на кориснички сценарија и нивна примена во компании за ИТ образование – Александра Богдановска (30.03.2018)

вонр. проф. д-р Снежана Савоска

доцент д-р Наташа Блажеска – Табаковска

ред. проф.  д-р Илија Јолевски

-E-технологиите во функција на управувањето со знаење во локалната самоуправа – Марија Апостолоска (Конечна верзија 30.03.2018)

ред. проф. д-р Виолета Маневска

вонр. проф. д-р Снежана Савоска

доцент д-р Наташа Блажеска – Табаковска

-Креирање на програми со взаемна имплементација на графики, анимации и музика со примена на новиот графички програмски јазик скреч интегриран во основните училишта во општина Битола – Виолета Атанасовска (28.03.2018)

доц. д-р Андријана Боцевска (andrijana.bocevska@fikt.edu.mk)

доц. д-р Наташа Блажевска Табаковска (natasa.tabakovska@fikt.edu.mk)

ред. проф. д-р Игор Неделковски (igor.nedelkovski@fikt.edu.mk)

-Интелигентни сензорски нодови – Мартин Христоски (20.02.2018 – конечна верзија)

Проф. д-р Александар Маркоски (aleksandar.markoski@fikt.edu.mk)

Доц. д-р Томе Димовски (tome.dimovski@fikt.edu.mk)

Доц. д-р Никола Рендевски (nikola.rendevski@fikt.edu.mk)

ред. проф. д-р Виолета Маневска

ред. проф. д-р Пере Аслимоски

вонр. проф. д-р Благој Ристевски

-Заштита на потрошувачите при електронско плаќање во Република Македонија – Кети Николоска (20.01.2018)

Доц. д-р Марина Блажековиќ Тошевски

Доц. д-р Мимоза Богданоска – Јовановска

Проф. д-р Драган Груевски

-Улогата и значењето на електронското банкарство во банкарското работење во Република Македонија – Пецо Атанасоски (20.01.2018)

Доц. д-р Марина Блажековиќ Тошевски

Доц. д-р Мимоза Богданоска – Јовановска

Доц. д-р Наташа Блажеска Табаковска

-Алатки за виртуелна реалност за обука на учениците во образованието – Зорица Јанкуловска Николоска (26.12.2017)

Проф. д-р Игор Неделковски

Проф. д-р Илија Јолевски

Доц. д-р Андријана Боцевска

 

-Интелигентни сензорски нодови – Мартин Христоски (22.12.2017)

Проф. д-р Александар Маркоски (aleksandar.markoski@fikt.edu.mk)

Доц. д-р Томе Димовски (tome.dimovski@fikt.edu.mk)

Доц. д-р Никола Рендевски (nikola.rendevski@fikt.edu.mk)

-Пресметување во облак и миграција на апликации – анализа и споредба – Ѓоко Доревски (Конечна верзија 18.11.2017)

ред. проф. д-р Пеце Митревски (pece.mitrevski@fikt.edu.mk)

ред. проф. д-р Игор Неделковски (igor.nedelkovski@fikt.edu.mk)

вонр. проф. д-р Рамона Маркоска (ramona.markoska@fikt.edu.mk)

-Виртуелизација со VMware и кластерирање во Kubernetes – Илче Беделовски (Конечна верзија 18.11.2017)

ред. проф. д-р Пеце Митревски (pece.mitrevski@fikt.edu.mk)

вонр. проф. д-р Костандина Вељановска (kostandina.veljanovska@fikt.edu.mk)

доц. д-р Томе Димовски (tome.dimovski@fikt.edu.mk)

-Архитектура и концептуален дизајн на систем за паркирање со СМС гејтвеј – Христина Ристеска (Конечна верзија 24.10.2017)

ред. проф. д-р Пеце Митревски (pece.mitrevski@fikt.edu.mk)

доц. д-р Томе Димовски (tome.dimovski@fikt.edu.mk)

вонр. проф. д-р Благој Ристевски (blagoj.ristevski@fikt.edu.mk)

-Дизајн и имплементација на модул за извештаи и администрација на СМС систем за паркирање -Наташа Пашовски (Конечна верзија 24.10.2017)

ред. проф. д-р Пеце Митревски (pece.mitrevski@fikt.edu.mk)

вонр. проф. д-р Благој Ристевски (blagoj.ristevski@fikt.edu.mk)

доц. д-р Томе Димовски (tome.dimovski@fikt.edu.mk)

-Употреба на безжична сензорска мрежа за надзор и управување со отпад – Горан Матески (19.09.2017)

1. Проф. д-р Александар Маркоски

2. Проф. д-р Игор Неделковски

3. Доц. д-р Томе Димовски

-Перформанси на NoSQL при работа со големи количества податоци и web апликации во реално време – Анета Смилевска (Конечна верзија 24.10.2017)

ред. проф. д-р Виолета Маневска ( violeta.manevska@uklo.edu.mk)

вонр. проф. д-р Благој Ристевски (blagoj.ristevski@fikt.edu.mk)

вонр. проф. д-р Снежана Савоска (savovskasnezana@gmail.com)

Проф. д-р Александар Маркоски

Доц. д-р Никола Рендевски

Доц. д-р Томе Димовски

-Човековиот развој на Република Македонија – Катерина Груевски (12.07.2017)

-Имплементација на здравствен информациски систем и здравствена електронска картичка во Република Македонија – Милка Стојановска (31.08.2017 Конечна верзија)

ред. проф. д-р Виолета Маневска ( violeta.manevska@uklo.edu.mk)

вонр. проф. д-р Снежана Савоска (savovskasnezana@gmail.com)

вонр. проф. д-р Благој Ристевски (blagoj.ristevski@fikt.edu.mk)

- Креирање на едукативен онлајн курс за “Photoshop” – Александар Велјаноски (20.06.2017)

Проф. д-р Андријана Боцевска (andrijana.bocevska@fikt.edu.mk)

Проф. д-р Игор Неделковски (igor.nedelkovski@fikt.edu.mk)

Проф. д-р Зоран Котевски (zoran.kotevski@fikt.edu.mk)

- Дизајнирање на архитектура на микросервиси: развој на бот базиран микросервис за управување со анкети – Мехмет Алче (1.06.2017)

- Определување на клучните индикатори за дефинирање на мобингот и анализа на оправданоста за неговото законско одредување – Биљана Нечовска (30.05.2017)

Ред.проф. д-р Драган Груески asprebt2@gmail.com

Вон.проф. д- р Моника Марковска monikamarkovska34@gmail.com

Доц.д-р Божидар Миленковски bozo_mk@yahoo.com

-Модел за дигитална библиотека – Зоран Јанакиевски (30.05.2017)

-Практики на проектен менаџмент во организациите од јавниот сектор во Република Македонија – Горан Славковски (11.04.2017)

Вон. проф. д-р Моника Марковска monikamarkovska34@gmail.com

Доц. д-р Божидар Миленковски bozo_mk@yahoo.com

Доц. д-р Марина Блажековиќ- Тошевски marina.blazekovik@yahoo.com

-Организираноста и функционирањето на одделите за управување со човечки ресурси во организации од јавен сектор во Република Македонија – Невенка Василевска (11.04.2017)

Ред.проф. д-р Драган Груески – asprebt2@gmail.com

Доц. д-р Мимоза Богданоска Јовановска – mimozajovanovska@yahoo.com

Вон. проф. д-р Моника Марковска – monikamarkovska34@gmail.com

-Модел за имплементација на Интернет на нештата (IoT) во индустријата, базиран на лесно достапни хардверски платформи – Благој Ристовски (30-05-2017 Конечна верзија)

Ред. проф. д-р Александар Маркоски (aleksandar.markoski@fikt.edu.mk)

Ред. проф. д-р Илија Јолевски (ilija.jolevski@fikt.edu.mk )

Доц. д-р Никола Рендевски (nikola.rendevski@fikt.edu.mk)