Трет циклус

УПИСИ 2021/22 години на трет циклус на студии

-КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ – Битола во академската 2021/2022 година

- Студиска програма

- Решение за акредитација

- Решение за почеток со работа

- Пријавен лист

- Листа на акредитирани слободни ментори за академската 2020/21 година со број на кандидати коишто професорот според Законот за високото образование има можност да ги менторира

 

УПИСИ 2020/21 години на трет циклус на студии

-КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ – Битола во академската 2020/2021 година

- Студиска програма

- Решение за акредитација

- Решение за почеток со работа

- Пријавен лист

- Одлука за критериуми за упис

- Листа на акредитирани слободни ментори за академската 2020/21 година со број на кандидати коишто професорот според Законот за високото образование има можност да ги менторира

-Прелиминарна листа на кандидати со позитивна препорака за упис по Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии во третиот уписен рок, 2020/21 година

-Прелиминарна листа на кандидати со позитивна препорака за упис по Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии во вториот уписен рок, 2020/21 година

- Одлука за запишување студенти на трет циклус студии на ФИКТ – Битола во вториот уписен рок, 2020/21 година

УПИСИ 2019/20 години на трет циклус на студии

-Конкурс за трет циклус студии во третиот уписен рок

-  К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола во академската 2019/2020 година

- Студиска програма

- Решение за акредитација

- Решение за почеток со работа

- Листа на акредитирани слободни ментори за академската 2019/20 година

- Одлука за критериуми за упис

- Распоред за изведување на настава (менторски средби) за 2019/20 година

- Термини за консултации во 2019/20 година

-Прелиминарна листа на кандидати со позитивна препорака за упис по Кокурсот за запишување студенти на трет циклус студии во третиот уписен рок, 2019/20 година 

-Прелиминарна листа на кандидати со позитивна препорака за упис по Кокурсот за запишување студенти на трет циклус студии во вториот уписен рок, 2019/20 година

-Листа на кандидати кои не ги исполнуваат условите за упис по Кокурсот за запишување студенти на трет циклус студии во вториот уписен рок, 2019/20 година

-Одлука за запишување на студенти на трет циклус на студии на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола во втор уписен рок, 2019/20 година

-Одлука за запишување на студенти на трет циклус на студии на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола во трет уписен рок, 2019/20 година

Информатички науки и компјутерско инженерство (акредитирана 2018)


Информатички науки и компјутерско инженерство (акредитирана 2016)

 

Информатика и компјутерска техника

студиска програма

 

Инженерство и менаџмент на софтверски апликации

студиска програма

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС  СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (Запишани од  2018/2019)

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС  СТУДИИ (Запишани до 2017/2018)

 

-Список на ментори докторски студии

-Термин за консултации на наставниците во зимскиот семетсра во академската 2018/2019 год.

Докторски трудови

-Мотивираност и задоволство од работното место кај вработени во јавната администрација во Република Македонија - м-р Маја Георгиоска (конечна верзија 24.07.2020)

Авторезиме

Author resume

 

-Примена на проширената реалност за временско истржување на просторот- м-р Благој Неновски (4.12.2019)

Термин за одбрана

Авторезиме

Author resume

проф. д-р Виолета Маневска violeta.manevska@fikt.edu.mk
проф. д-р Илија Јолевски ilija.jolevski@fikt.edu.mk
проф. д-р Томе Димовски tome.dimovski@fikt.edu.mk
проф. д-р Џулијана Томовска dzulijana.tomovska@uklo.edu.mk
проф. д-р Андријана Боцевска andrijana.bocevska@fikt.edu.mk

-Времето како фактор кај персонализираните модели за препораки на материјали за учење – м-р Јосиф Петровски (15.10.2018)

Термин за одбрана

Авторезиме

Author resume

-Користење на алгоритми за класификација на големи податоци за подобрување на перформансите при нивна обработка – м-р Владимир Настески (1.10.2018)

Термин за одбрана

Авторезиме

Аuthor resume

 

-Функционалната анализа како алатка за зајакнување на капацитетите на јавниот сектор – м-р Јахи Јахија (12.09.2018)

 Термин за одбрана

Авторезиме

Author resume

 

-Потребата од реформа на протоколарната служба во РМ – Државен протокол – м-р Иле Масалковски (Конечна верзија 15.12.2017 )

-Cloud computing и системи за менаџмент на содржини, со посебен осврт на состојбите во Република Македонија – м-р Јове Јанкуловски (Конечна верзија 15.12.2017)

  • Ред. проф. д-р Пеце Митревски
  • Вонр. проф. д-р Благој Ристевски
  • Вонр. проф. д-р Рамона Маркоска
  • Доц. д-р Наташа Блажеска-Табаковска
  • Доц. д-р Андријана Боцевска

-Јакнење на капацитетот на Република Македонија за користење на кохезивните и структурните фондови на ЕУ и менаџирање на европски проекти – м-р Анета Шијакова (Конечна верзија 14.08.2017)

-Паралелизам на мемориско ниво (MLP) кај современите процесорски архитектури – м-р Милчо Присаѓанец (Конечна верзија 31.01.2017)

- Структурирани бази на наставни материјали и дигитална трансформација – студија на случај Република Македонија – м-р Мимоза Анастасоска Јанкуловска (Конечна верзија 31.01.2017)

-Институциите и технолошките иновации како поттикнувачи на економскиот раст во мали и отворени економии – м-р Душко Јошески (01.11.2016)

 

-Политичкиот и социолошкиот аспект при вработувањето и влијанието на филозофијата на политичките партии во битката против невработеноста- м-р Агим Беќири (29.06.2016 конечна верзија)

-Администрирање со јавните приходи и јавните расходи во функција на остварување на забрзан економски раст и развој на Македонија – м-р Валентина Јошевска Поповска ( Конечна верзија 22.01.2016)

  • Ред. проф. д-р Димитар Ефтимоски             dimitar@ukim.edu.mk
  • Доц. д-р Божидар Миленкоски                     bozo_mk@yahoo.com
  • Доц. д-р Мимоза Богданоска Јованоска     mimozajovanovska@yahoo.com
  • Вон.проф. д-р Драган Груевски                    asprebt2@gmail.com
  • Доц. д-р Марина Блажековиќ                        marinablazekovic@yahoo.com

-Процесот на децентрализација во сферата на образованието во Р.М, со посебен осврт на организациско – структурните и професионалните компетенции – м-р Бардуљ Туши (13.11.2015)

-Застапеноста, облиците и теоретската заснованост на тимското работење во организациските единици на локалната власт – Јасмина Димитровска Босилкова(14.10.2015)

-Влијанието на политичките партии врз развојот, квалитетот на одлуките и проектите кои ги реализираат единиците на локалната самоуправа во Република Македонија – Елена Радева (12.10.2015)

-Бихејвиористички-базирано моделирање на процесите на пребарување и навигација низ информациски мрежи – Весна Кумбаровска (21.07.2015 Конечна верзија)

авторезиме

 


Реферати